Pagina 2 van 2

Nieuwsbrief no. 20-04

27-09-2020

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden, 

Onze vereniging Hôfke te Wierden

U heeft in de vorige mail kunnen lezen dat we nu een officiële vereniging zijn met rechtsbevoegdheid. In de contacten die we de laatste tijd hebben gehad met de gemeente Wierden, projectontwikkelaars en andere partijen merken we dat we serieus worden genomen.  

De artikelen in de plaatselijke media hebben gezorgd voor meer naamsbekendheid. 

Ook u kunt hieraan bijdragen door erover te praten met familie, vrienden, kennissen en buren. Hoe meer mensen zeggen dit te willen, hoe sneller een woonhof in Wierden kan worden gerealiseerd.

Een vereniging heeft alleen bestaansrecht als er leden zijn 

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat u binnenkort een uitnodiging zou krijgen voor een oprichtingsvergadering. We hebben helaas nog te maken met de regels rondom Corona die nog steeds van kracht zijn. Dit betekent dat we geen grote bijeenkomsten voor alle belangstellenden kunnen organiseren. Vandaar dat we kiezen voor een digitale aanmelding. 

Inschrijven als lid van onze Vereniging

We zijn blij dat verscheidene mensen al hebben toegezegd lid van onze vereniging te worden. Dat heeft ons extra gestimuleerd om de stap te zetten naar het oprichten van de vereniging Hôfke te Wierden. 

U kunt zich aanmelden als lid door op de link https://hofketewierden.nl/aanmelden als lid te drukken en de gevraagde gegevens in te vullen. 

Of ga naar onze website https://hofketewierden.nl.

Vergeet niet om het lidmaatschapsgeld over te maken naar onze bankrekening

NL71 RABO 0358 6232 00 t.n.v. Hôfke te Wierden.

Misschien vraag u zich af wat de voordelen zijn van het lidmaatschap. Hieronder een puntsgewijze opsomming:

– U wordt per huishouden lid van onze vereniging. Dat betekent dat u stemrecht heeft. Dus de leden nemen uiteindelijk de besluiten over de koers van de vereniging, de hoogte van de contributie, mogelijke locaties, een statutenwijziging, besteding van gelden.

– Uw naam wordt op een lijst geplaatst. Hoe hoger op de lijst, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning in één van de hofjes.

– Een algemeen maatschappelijk belang is dat u actief meewerkt aan de doorstroming op de woningmarkt.  

Woonwensen

In het aanmeldingsformulier kunt u ook uw woonwensen kenbaar maken. Het is van belang dat u deze invult zodat we bij het zoeken naar een geschikte locatie en in de gesprekken hierover met de gemeente en andere partijen uw wensen kunnen meenemen.

En verder……

– wordt er hard gewerkt aan de inrichting en invulling van onze website https://hofketewierden.nl

– oriënteren we ons op een passend logo.

– laten we kaartjes maken om uit delen aan partijen waarmee we in gesprek zijn.

– merken we dat de gemeente Wierden, vanuit de Woonvisie, echt met ons meedenkt en zoekt naar geschikte locaties.

– heeft de gemeente Wierden grondposities die ze beschikbaar willen stellen voor een woonhof(je).

– zijn we in gesprek met verschillende projectontwikkelaars, grondeigenaren en makelaars.

– hebben we een ruimte gevonden waar we, op gepaste afstand, met onze toekomstige leden kunnen samenkomen.

-heeft u vragen, stel die via Contact.

We hopen u gauw te kunnen uitnodigen voor een eerste ledenvergadering want we hebben samen iets te vieren!

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden

Anneke, Gert, Heino, Jan.

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Oprichting Vereniging Hôfke te Wierden

Op donderdag 20 augustus 2020 is een spa in de grond gestoken.

Bij notaris Schuurman van Van Goor en Schuurman notarissen in Wierden hebben Jan Buijse en Heino Denneman hun handtekening gezet op de oprichtingsakte van vereniging Hôfke te Wierden.

We hadden iedereen hierbij graag willen uitnodigen!

Maar corona maatregelen laten dat niet toe. Dus zullen we foto’s op de website plaatsen en een nieuwsbrief versturen. Ook de plaatselijke bladen hebben een bericht gekregen

In de komende oprichtingsbijeenkomst zullen we het samen vieren!

Vereniging Hôfke te Wierden

Interview in De Driehoek

25-08-2020 met dank aan JJolien van Gaalen / Van Gaalen Media (foto’s en tekst)

door Jolien van Gaalen / Van Gaalen Media

“Samen staan we sterker”, vertelt Heino Denneman. “En het is makkelijker om toekomstige contracten te tekenen. Tot slot brengt dit de groep belangstellenden dichter bij elkaar.” Daarom is de verenging Hôfke te Wierden in het leven geroepen. Op 20 augustus hebben Heino Denneman en Jan Buijse bij Van Goor Schuurman Notarissen de officiële akte tot oprichting getekend.

WIERDEN – “In 2013 zijn daartoe de eerste stappen gezet”, vertelt Heino. “Toentertijd is er een project geweest in wijk De Weuste om een woonhof te realiseren. Zij waren al redelijk ver en hebben op een gegeven moment tijdens een informatieavond laten weten dat ze hiermee bezig waren. Daar is een kerngroep uit voortgekomen, die contacten onderhield met onder meer de gemeente en provincie. Helaas is de initiatiefnemer overleden en heeft de partner het perceel moeten verkopen. Als kerngroep hebben wij besloten om uiteindelijk wel door te gaan. Daarbij kijken wij nu ook verder dan de Weuste. We hebben hele goede contacten met de gemeente, met de ambtenaren en wethouder Coes. Inmiddels is het plan voor een woonhof opgenomen in de bijgestelde woonvisie. Daarnaast zien alle politieke partijen het ook zitten. Ook de provincie Overijssel heeft positief gereageerd. Ondertussen kijken we verder naar mogelijke locaties voor de woonhofjes.”

Van daaruit is besloten om de vereniging op te richten. “Met een vereniging sta je sterker, ook tegenover provincie en gemeente. En bij de aankoop van grond is een rechtspersoon nodig en kunnen we makkelijker de benodigde contracten tekenen. Daarnaast heb ik het idee dat dit deze vereniging de groep veel dichter bij elkaar brengt.”

Bestuur
De kerngroep bestaat naast Heino Denneman uit Jan Buijse en Anneke Doornbos. Zij zijn van plan om plaats te nemen in het bestuur. Gert Santema is als adviseur betrokken, maar heeft aangegeven dat hij lid wil worden en zich beschikbaar stelt als bestuurslid. “Nu de vereniging een feit is gaan we een bijeenkomst beleggen waarbij het bestuur gekozen kan worden”, vertelt Anneke. “Naast deze bestuursleden zijn er adviseurs op de achtergrond met veel kennis en know-how.”

Behoefte
“Met deze vereniging willen we proberen om voor een groep gelijkgestemden meerdere woonhofjes in de gemeente realiseren. Het is niet zo dat de vereniging stopt als er een hofje is. Daarbij kijken we ook over de oorspronkelijke locatie in De Weuste heen: het is interessegebonden. In principe is het voor de gemeente Wierden, maar het kan ook net daarbuiten zijn. Het is een landelijke tendens dat mensen langer thuis blijven wonen. En er blijkt behoefte te zijn om dicht bij elkaar te wonen, aan noaberschap. Dat merken we in Wierden ook, want er waren al belangstellenden voordat het in de media terechtkwam. Het zijn niet alleen ouderen die interesse hebben, maar ook jongeren.”

Levensloopbestendig
Anneke: “Mensen zijn toe aan specifieke woningen, aan wonen op maat. Ook met het oog op de toekomst, zij willen levensloopbestendig wonen. We hebben een voorkeursonderzoek gedaan onder de belangstellenden, daarbij is naar voren gekomen dat zij gesteld zijn op hun privacy. Dus iedereen woont straks wel privé met een eigen tuin. Maar als het nodig kunnen is zij een beroep doen om de mensen die om hen heen wonen. Het gaat om diversiteit en wat je voor elkaar kan betekenen. Maar daarbij geldt wel: niks moet, alles mag. Mensen moeten niet het idee krijgen dat ze iets wordt opgedrongen. Het woongenot staat bovenaan, maar dat kan aangevuld worden met hulp en gezellige bijeenkomsten in de buurt. Natuurlijk is noaberschap al een traditie hier, maar in zo’n hofje zou dat versterkt kunnen worden.”

Heino: “In het hofje wordt een ruimte gereserveerd voor gemeenschappelijke activiteiten, maar dat is niet verplicht. Het is wat mensen zelf willen en wat mogelijk is op een locatie. Maar samen blijft wel de kern. Dat past ook heel goed in Twente.”

Gemêleerde groep
Momenteel zijn er ruim 30 belangstellenden. “Deels echtparen, maar ook alleenstaanden. Het is een gemêleerde groep. We verwachten dat er ongeveer twintig lid worden en we denken dat dit aantal toe gaat nemen nu de vereniging is opgericht.”

Aantrekkelijker
“Mensen van eind 50 of begin 60 wonen vaak in eengezinswoningen en willen liever wat kleiner wonen”, aldus Anneke. “Vaak zit er ook een grote tuin bij dat eigenlijk te veel voor hen is, dat willen zij vaak niet meer. Als zij doorstromen naar een kleinere woning kunnen jonge gezinnen of starters hun intrek nemen in deze huizen. Hierdoor wordt de gemeente ook weer aantrekkelijker voor deze groepen. Mensen hoeven echt niet per se in een appartement. Er zijn genoeg andere vormen te bedenken, zoals een huis met een kleinere tuin in een woonhofje. Daar hebben zij toch hun privacy, maar is ook een gemeenschappelijke component als zij daar behoefte aan hebben.”

Contact
Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden als belangstellende, dat gaat gewoon door. Vrijblijvend informatie aanvragen is altijd mogelijk. Dat kan via de website Aan de Weuste, www.aandeweuste.nl, via hofketewierden@outlook.com of door te bellen met Heino Denneman via 06- 498 28 229.

“Aan een nieuwe website van Vereniging Hôfke te Wierden wordt nog gewerkt,” zegt Heino. “De huidige site gaat eind dit jaar eruit en binnenkort komt er een koppeling naar de nieuwe website. Tot die tijd kunnen mensen gewoon het informatieformulier invullen op de website Aan de Weuste.

Nieuwsbrief no. 20-03

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

De vakantieperiode is in onze regio al weer voorbij. We hopen dat u er op uw eigen wijze van hebt kunnen genieten. 

Als regiegroep hebben we de afgelopen weken ook gebruikt om verdere stappen te zetten om tot oprichting van onze vereniging te komen. 

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat donderdagmiddag, 20 augustus, op het kantoor van Van Goor & Schuurman notarissen de officiële akte tot oprichting van onze vereniging wordt getekend door Heino Denneman en Jan Buijse. 

De Vereniging Hôfke te Wierden is dan een feit!

De goede lezer heeft inmiddels al wel gezien dat de naam van de Vereniging iets is vereenvoudigd. Het was ’t Hôfke te Wierden. Met name de ‘t maakt de naam nodeloos ingewikkeld, vandaar dat we die hebben weggelaten. Een andere reden is dat de ‘t oproept dat er sprake is van één hofje en in onze doelstelling staat dat we gericht zijn opéén of meerdere woonhofjes. Verder moest er textueel nog wat worden aangepast. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een oprichtingsvergadering.

In deze bijeenkomst zal er een bestuur worden gekozen en kunt u zich opgeven als lid van onze vereniging. We vertrouwen er op dat iedereen die lid wil worden op deze vergadering aanwezig is. We zullen erop toezien dat de locatie genoeg ruimte biedt om met inachtneming van de 1,5m elkaar te ontmoeten.

Verder willen we met u de laatste ontwikkelingen delen over mogelijke locaties voor een hofje. 

Via de media gebruiken we nog steeds de site www.aandeweuste.nl

Dit zal de komende weken worden aangepast door een koppeling naar onze nieuwe website: hofketewierden.nl

Daar hoort dan ook een nieuw emailadres bij: info@hofketewierden.nl

Kortom, we houden u op hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen. 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden i.o

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief no. 20-02

Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In de laatste nieuwsbrief van mei hebben we u geschreven dat we, ondanks de beperkingen door Corona, stappen hebben genomen om tot oprichting van onze vereniging te komen. Omdat we daarin ook afhankelijk zijn van externe organisaties en de door beperkingen die er nog steeds zijn vanwege Corona hebben we nog geen afspraak kunnen maken met een notaris die een notariële akte moet opstellen. 

Het is nu vakantietijd maar we doen ons best om dit voor september te regelen. 

In de maand september is er ook een afspraak met de gemeente gepland om elkaar weer fysiek te ontmoeten waarbij we er van uit gaan dat dit weer mogelijk is binnen de gestelde Corona voorschriften. 

De afgelopen week is er wel een videogesprek geweest tussen de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente en een initiatiefnemer van onze vereniging n.a.v. een aantal eerder gestelde vragen over mogelijke locaties voor het wonen in een hofje in Wierden.  Een positief gesprek waarin de gebiedsregisseur duidelijk liet merken dat ze onderzoek had gedaan om de gestelde vragen te beantwoorden. Er zijn enkele locaties waar de gemeente mogelijkheden ziet om een hofje te kunnen realiseren. Zowel dichtbij het centrum van Wierden als ook op het Zuidbroek. 

In de eerstvolgende bijeenkomst voor alle leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden zullen we dit met u bespreken. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Deze avond zal dan ook de officiële oprichtingsvergadering van onze vereniging zijn. 

Van harte welkom heten wij onze nieuwe toekomstige leden/belangstellenden die zich afgelopen tijd bij onze vereniging in oprichting hebben ingeschreven.

Vandaag is er ook een artikel in de Tubantia verschenen over ons initiatief.

Toch is het vaak zo dat de beste werving de mond-tot-mond reclame is. Dus aan u de vraag om anderen enthousiast te maken over anders wonen voor ouderen in onze mooie gemeente Wierden! 

Opgave kan via ons emailadres: hofketewierden@outlook.com

Of via contactformulier van onze website: https://www.aandeweuste.nl/contact/

Rest ons als laatste u een fijne vakantieperiode toe te wensen in deze periode van anderhalve meter.

Pas goed op uzelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Zoektocht naar geschikte plek in Wierden voor woonhof met noaberschap

door MARIËTTE CELLARIUS.

Gepubliceerd in: Tubantia 06-07-20

Wierden: Vereniging ’t Höfke Wierden is op zoek naar een andere plek voor de bouw van een ‘woonhof’ met levensloopbestendige woningen. De beoogde kavel in de bossen tussen de villa’s aan de Woestendijk 2 en Weusteweg is verkocht. De woonvoorziening is bedoeld voor ouderen die kleiner willen wonen, met een optie voor zorg.

Mede-initiatiefnemer Heino Denneman vertelt dat de locatie die de groep op het oog had in Wierden-Noord wegens omstandigheden niet is doorgegaan. “Wegens het overlijden van de eigenaar die daar woonde, is de grond niet aan ons verkocht. Hij wilde het ons gunnen maar er was een beter bod. Dat was een enorme tegenvaller, want we stonden op het punt een principeverzoek in te dienen bij de gemeente. Er hadden al 50 mensen ingetekend.”

Locaties op het oog.

De kerngroep met behalve Heino Denneman ook Anneke Doornbos en Jan Buijse, besloot door te gaan en er werd een vereniging opgericht: ’t Höfke. “We hebben een aantal locaties op het oog”, vertelt Denneman. “We zijn in gesprek met de gemeente over een plek in Zuidbroek. Het Zenderink is ookeen optie en een stuk onbebouwde grond aan de Marke. Daar zou Aveleijn jaren geleden gaan bouwen, maar dat ging niet door.”

Hoeveel woningen er komen, hangt af van de grootte van de locatie, maar belangstelling is er genoeg, zegt Denneman. “Het gaat om levensloopbestendige woningen voor ouderen, maar misschien worden ook jongeren er bij betrokken. Het worden geen zorgappartementen, maar de woningen worden wel aangepast gebouwd. We hopen voor elkaar te krijgen dat er een optie voor bepaalde zorg aan huis is. We zijn een groep gelijkgestemde mensen die op zoek is naar noaberschap. We merken dat daar in Wierden veel behoefte aan is.”

Bewoonster in spe Anneke Doornbos noemt het sociale aspect van dit project ook belangrijk. “Je gaat er om met mensen van diverse pluimage. Je ziet naar elkaar om. Dat kan veel woonplezier opleveren.”

Omarmd

In het gemeentehuis werd het project meteen omarmd,al hield de verantwoordelijke wethouder een slag om de arm vanwege het al dan niet beschikbare wooncontingent. De gemeente kwam destijds wel met een verlangen op de proppen. In het gebouw zou prima een zogenaamd Huis van de Wijk passen, een onderdak voor allerlei activiteiten.

Gemeenschapsruimte

“Dat ligt nu wel wat anders, omdat we naar een andere locatie gaan”, zegt Denneman. “We willen in elk geval wel een gemeenschapsruimte. Ik weet nog niet of er ruimte genoeg is voor activiteiten van wijkbewoners. Dat weten we pas wanneer we een goede locatie hebben gevonden.”

Hoeveel woningen er komen, hangt af van de grootte van de locatie, maar belangstelling is er genoeg, zegt Denneman. “Het gaat om levensloopbestendige woningen voor ouderen, maar misschien worden ook jongeren er bij betrokken. Het worden geen zorgappartementen, maar de woningen worden wel aangepast gebouwd. We hopen voor elkaar te krijgen dat er een optie voor bepaalde zorg aan huis is. We zijn een groep gelijkgestemde mensen die op zoek is naar noaberschap. We merken dat daar in Wierden veel behoefte aan is.”Bewoonster in spe Anneke Doornbos noemt het sociale aspect van dit project ook belangrijk. “Je gaat er om met mensen van diverse pluimage. Je ziet naar elkaar om. Dat kan veel woonplezier opleveren.”In het gemeentehuis werd het project meteen omarmd,al hield de verantwoordelijke wethouder een slag om de arm vanwege het al dan niet beschikbare wooncontingent. De gemeente kwam destijds wel met een verlangen op de proppen. In het gebouw zou prima een zogenaamd Huis van de Wijk passen, een onderdak voor allerlei activiteiten. “Dat ligt nu wel wat anders, omdat we naar een andere locatie gaan”, zegt Denneman. “We willen in elk geval wel een gemeenschapsruimte. Ik weet nog niet of er ruimte genoeg is voor activiteiten van wijkbewoners. Dat weten we pas wanneer we een goede locatie hebben gevonden.”

Nieuwsbrief versie 20-01

Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In deze bijzondere tijd ervaren we dat activiteiten stil vallen of worden uitgesteld. Toch wordt er door veel mensen thuis hard gewerkt onder vaak moeilijkere omstandigheden en wordt er ook achter de schermen veel werk verzet. Dat laatste geldt ook voor ons, als initiatiefnemers, om tot oprichting van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden te komen als vervolg op het plan ‘Aan de Weuste’.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kun je alleen oprichten met een notariële akte en hier zijn kosten aan verbonden. Als vereniging beschik je pas over een financiële middelen als er contributie wordt geïnd. Dus we zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om subsidie te krijgen voor het oprichten van onze vereniging ’t Hôfke te Wierden. 

Nu was het project ‘Aan de Weuste’ al aangemeld bij de ‘Twentse Noabers’. 

Daar hebben we een aanvraag gedaan en 800 euro gekregen uit het Twentse Noabers Fonds om onze vereniging op te richten, in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, een website te ontwikkelen, te promoten enz.  

Daar zijn we heel blij mee! 

Wil je meer weten over de Twentse Noabers kijk dan eens op hun website: https://www.twentsenoabersfonds.nl/

En over Twentse Noabers Fonds: https://www.twentsenoabers.nl

Nu kunnen we verder en verwachten dat we u voor de zomervakantie kunnen mededelen dat onze Vereniging ’t Hôfke te Wierden een feit is. We nodigen u dan, na de zomervakantie, uit voor een oprichtingsvergadering.

Er staat voor 10 juni een overleg gepland met de gemeente. Als dit doorgaat zullen we u informeren over de uitkomst.

Fijn dat al een flink aantal mensen zich als toekomstig lid heeft gemeld! 

Samen kunnen we meer bereiken ten aanzien van woonwensen en woonvormen. Misschien kent u mensen die, mogelijk, ook lid willen worden.

Dat kan via emailadres: hofketewierden@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwere berichten »

© 2021

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑