Auteur: admin (Pagina 1 van 2)

Een woonhof in het buitengebied van Wierden

De vereniging Hôfke te Wierden onderzoekt heel breed de mogelijkheden van een woonhof in de gemeente Wierden.

Twee leden van onze vereniging hebben nagedacht hoe een woonhof in het buitengebied van Wierden eruit zou kunnen zien: een erf, een droom……………..

Als voorbeeld: Vijftien wooneenheden op een voormalig boerenerf. Huur- en koopwoningen voor gezinnen met kinderen, stellen, alleenstaanden van verschillende leeftijden; Tiny houses, gezins- en seniorenwoningen.

Een diversiteit aan mensen met een gedeelde overtuiging: het leven is de moeite waard om te delen, en de natuur is de moeite waard om te bewaren en te beschermen. Samen het verschil maken, ook al is het op een klein stukje aarde. Waar het kan zelfvoorzienend en ecologisch verantwoord met een boomgaard, een moestuin en voedselbos.

Een levendig erf, waar kinderen de ruimte hebben om te spelen en te ontdekken. Waar volwassenen elkaar kunnen ontmoeten in de gemeenschappelijke ruimte, of buiten, bijvoorbeeld in de (moes)tuin, de boomgaard of op het gezamenlijke terras.             

Een erf dat uitnodigt om ’s avonds een ommetje te maken, of met elkaar bij een vuurplaats te zitten en naar de zonsondergang te kijken. En groot genoeg om iedereen een eigen privé plek te bieden. Een erf waar gewoond en geleefd wordt met respect voor elkaar en de omgeving. Kortom een erf waar je graag thuis komt en thuis bent. Erfdelen, een optelsom van mogelijkheden.

Geïnteresseerd?
Als je op zoek bent naar een andere manier van wonen, met meer gemeenschappelijkheid maar toch voldoende privacy, als je buiten wilt wonen op een ruim erf in een mooie omgeving, met alle voorzieningen van ons mooie Wierden op een paar kilometer afstand.

Neem dan eens contact op met Miranda Scheffer: 06-54341621

Nieuwsbrief no. 20-05

Samen bouwen, natuurlijk!    


Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Het is alweer even geleden dat u onze vorige nieuwsbrief van eind september heeft ontvangen. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt welke acties onze vereniging de afgelopen periode heeft ondernomen om een woonhof in Wierden te realiseren. Met deze nieuwsbrief praten we u bij.    


Over onze vereniging Hôfke te Wierden

We willen u eerst hartelijk bedanken voor de vele positieve reacties die we hebben ontvangen op de oproep om lid te worden of als belangstellende de ontwikkelingen te volgen. Op dit moment telt onze vereniging 34 betalende leden (18 huishouden). Als belangstellende hebben 24 mensen zich aangemeld.

We willen u ook bedanken voor het invullen van het woonwensenformulier. Dit helpt ons echt in de gesprekken die we voeren over locaties voor een woonhof; Samen staan we sterk!

In deze Corona periode kunnen we geen bijeenkomsten organiseren om meer mensen enthousiast te maken voor onze plannen. Daarom communiceren we nu veel via de media.

U heeft vast wel onze bijdrage gezien aan de Woonwijzer in De Wiezer van 10 november.

Binnenkort komt er met regelmaat een vaste, herkenbare column in De Driehoek. Daarbij wordt de lezer op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen.

Verder werken we aan verbeteringen van onze website en Facebookpagina.

En heeft u ons nieuwe logo al gezien?      

Gesprekken over locaties voor een woonhof

In ons dichtbevolkte landje moeten we ervoor waken dat de grond op de juiste wijze wordt gebruikt om te wonen, werken en te recreëren. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat het vinden van locaties voor een woonhof veel tijd en geduld vraagt en niet elke locatie voldoet aan onze wensen.

Ons doel is het realiseren van één of meerdere hofjes woonhofjes in Wierden en omgeving. Dit doel biedt ruimte om ons breed te oriënteren in onze zoektocht naar geschikte locaties.

Hieronder een opsomming welke acties we hebben ondernomen:

* We zijn in gesprek met een projectontwikkelaar en de gemeente Wierden over locaties in het Zuidbroek. Dit noemen we als eerste omdat de meeste leden er de voorkeur aan geven om te wonen in een buitenwijk op niet de grote afstand van het centrum.

* We hebben contact gezocht met de projectontwikkelaar die in bezit is van de grond waar vroeger slagerij Roelofs was gevestigd; hoek Nijverdalsestraat / De Marke. Dit is een klein kavel dichtbij het centrum van Wierden.

* Om een woonhof in het buitengebied onder de aandacht te brengen hebben we gesproken met een erfcoach van de gemeente Wierden. Een erfcoach helpt ondernemers in het buitengebied (w.o. boeren) na te denken over de toekomst van hun erf. Een woonerf (erfdelen) is dan misschien een mogelijkheid.

* We zijn in gesprek met een ontwikkelaar van het Zenderink. De woningen die hier gebouwd gaan worden zijn levensloopgeschikt. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze woningen in een hofje te groeperen.

U bent weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

We gaan door, ondanks de beperkingen die Corona ons oplegt.
Zo hebben we op 9 december een digitale vergadering met de wethouder en de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente Wierden over hierboven genoemde locaties.    


Met vriendelijke groet,
 
Vereniging Hôfke te Wierden
 Anneke, Heino, Jan, Gert
 
Adviseurs:Ton van Wijck en Theo de Putter.  

Nieuwsbrief no. 20-04

27-09-2020

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden, 

Onze vereniging Hôfke te Wierden

U heeft in de vorige mail kunnen lezen dat we nu een officiële vereniging zijn met rechtsbevoegdheid. In de contacten die we de laatste tijd hebben gehad met de gemeente Wierden, projectontwikkelaars en andere partijen merken we dat we serieus worden genomen.  

De artikelen in de plaatselijke media hebben gezorgd voor meer naamsbekendheid. 

Ook u kunt hieraan bijdragen door erover te praten met familie, vrienden, kennissen en buren. Hoe meer mensen zeggen dit te willen, hoe sneller een woonhof in Wierden kan worden gerealiseerd.

Een vereniging heeft alleen bestaansrecht als er leden zijn 

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat u binnenkort een uitnodiging zou krijgen voor een oprichtingsvergadering. We hebben helaas nog te maken met de regels rondom Corona die nog steeds van kracht zijn. Dit betekent dat we geen grote bijeenkomsten voor alle belangstellenden kunnen organiseren. Vandaar dat we kiezen voor een digitale aanmelding. 

Inschrijven als lid van onze Vereniging

We zijn blij dat verscheidene mensen al hebben toegezegd lid van onze vereniging te worden. Dat heeft ons extra gestimuleerd om de stap te zetten naar het oprichten van de vereniging Hôfke te Wierden. 

U kunt zich aanmelden als lid door op de link https://hofketewierden.nl/aanmelden als lid te drukken en de gevraagde gegevens in te vullen. 

Of ga naar onze website https://hofketewierden.nl.

Vergeet niet om het lidmaatschapsgeld over te maken naar onze bankrekening

NL71 RABO 0358 6232 00 t.n.v. Hôfke te Wierden.

Misschien vraag u zich af wat de voordelen zijn van het lidmaatschap. Hieronder een puntsgewijze opsomming:

– U wordt per huishouden lid van onze vereniging. Dat betekent dat u stemrecht heeft. Dus de leden nemen uiteindelijk de besluiten over de koers van de vereniging, de hoogte van de contributie, mogelijke locaties, een statutenwijziging, besteding van gelden.

– Uw naam wordt op een lijst geplaatst. Hoe hoger op de lijst, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning in één van de hofjes.

– Een algemeen maatschappelijk belang is dat u actief meewerkt aan de doorstroming op de woningmarkt.  

Woonwensen

In het aanmeldingsformulier kunt u ook uw woonwensen kenbaar maken. Het is van belang dat u deze invult zodat we bij het zoeken naar een geschikte locatie en in de gesprekken hierover met de gemeente en andere partijen uw wensen kunnen meenemen.

En verder……

– wordt er hard gewerkt aan de inrichting en invulling van onze website https://hofketewierden.nl

– oriënteren we ons op een passend logo.

– laten we kaartjes maken om uit delen aan partijen waarmee we in gesprek zijn.

– merken we dat de gemeente Wierden, vanuit de Woonvisie, echt met ons meedenkt en zoekt naar geschikte locaties.

– heeft de gemeente Wierden grondposities die ze beschikbaar willen stellen voor een woonhof(je).

– zijn we in gesprek met verschillende projectontwikkelaars, grondeigenaren en makelaars.

– hebben we een ruimte gevonden waar we, op gepaste afstand, met onze toekomstige leden kunnen samenkomen.

-heeft u vragen, stel die via Contact.

We hopen u gauw te kunnen uitnodigen voor een eerste ledenvergadering want we hebben samen iets te vieren!

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden

Anneke, Gert, Heino, Jan.

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Oprichting Vereniging Hôfke te Wierden

Op donderdag 20 augustus 2020 is een spa in de grond gestoken.

Bij notaris Schuurman van Van Goor en Schuurman notarissen in Wierden hebben Jan Buijse en Heino Denneman hun handtekening gezet op de oprichtingsakte van vereniging Hôfke te Wierden.

We hadden iedereen hierbij graag willen uitnodigen!

Maar corona maatregelen laten dat niet toe. Dus zullen we foto’s op de website plaatsen en een nieuwsbrief versturen. Ook de plaatselijke bladen hebben een bericht gekregen

In de komende oprichtingsbijeenkomst zullen we het samen vieren!

Vereniging Hôfke te Wierden

Interview in De Driehoek

25-08-2020 met dank aan JJolien van Gaalen / Van Gaalen Media (foto’s en tekst)

door Jolien van Gaalen / Van Gaalen Media

“Samen staan we sterker”, vertelt Heino Denneman. “En het is makkelijker om toekomstige contracten te tekenen. Tot slot brengt dit de groep belangstellenden dichter bij elkaar.” Daarom is de verenging Hôfke te Wierden in het leven geroepen. Op 20 augustus hebben Heino Denneman en Jan Buijse bij Van Goor Schuurman Notarissen de officiële akte tot oprichting getekend.

WIERDEN – “In 2013 zijn daartoe de eerste stappen gezet”, vertelt Heino. “Toentertijd is er een project geweest in wijk De Weuste om een woonhof te realiseren. Zij waren al redelijk ver en hebben op een gegeven moment tijdens een informatieavond laten weten dat ze hiermee bezig waren. Daar is een kerngroep uit voortgekomen, die contacten onderhield met onder meer de gemeente en provincie. Helaas is de initiatiefnemer overleden en heeft de partner het perceel moeten verkopen. Als kerngroep hebben wij besloten om uiteindelijk wel door te gaan. Daarbij kijken wij nu ook verder dan de Weuste. We hebben hele goede contacten met de gemeente, met de ambtenaren en wethouder Coes. Inmiddels is het plan voor een woonhof opgenomen in de bijgestelde woonvisie. Daarnaast zien alle politieke partijen het ook zitten. Ook de provincie Overijssel heeft positief gereageerd. Ondertussen kijken we verder naar mogelijke locaties voor de woonhofjes.”

Van daaruit is besloten om de vereniging op te richten. “Met een vereniging sta je sterker, ook tegenover provincie en gemeente. En bij de aankoop van grond is een rechtspersoon nodig en kunnen we makkelijker de benodigde contracten tekenen. Daarnaast heb ik het idee dat dit deze vereniging de groep veel dichter bij elkaar brengt.”

Bestuur
De kerngroep bestaat naast Heino Denneman uit Jan Buijse en Anneke Doornbos. Zij zijn van plan om plaats te nemen in het bestuur. Gert Santema is als adviseur betrokken, maar heeft aangegeven dat hij lid wil worden en zich beschikbaar stelt als bestuurslid. “Nu de vereniging een feit is gaan we een bijeenkomst beleggen waarbij het bestuur gekozen kan worden”, vertelt Anneke. “Naast deze bestuursleden zijn er adviseurs op de achtergrond met veel kennis en know-how.”

Behoefte
“Met deze vereniging willen we proberen om voor een groep gelijkgestemden meerdere woonhofjes in de gemeente realiseren. Het is niet zo dat de vereniging stopt als er een hofje is. Daarbij kijken we ook over de oorspronkelijke locatie in De Weuste heen: het is interessegebonden. In principe is het voor de gemeente Wierden, maar het kan ook net daarbuiten zijn. Het is een landelijke tendens dat mensen langer thuis blijven wonen. En er blijkt behoefte te zijn om dicht bij elkaar te wonen, aan noaberschap. Dat merken we in Wierden ook, want er waren al belangstellenden voordat het in de media terechtkwam. Het zijn niet alleen ouderen die interesse hebben, maar ook jongeren.”

Levensloopbestendig
Anneke: “Mensen zijn toe aan specifieke woningen, aan wonen op maat. Ook met het oog op de toekomst, zij willen levensloopbestendig wonen. We hebben een voorkeursonderzoek gedaan onder de belangstellenden, daarbij is naar voren gekomen dat zij gesteld zijn op hun privacy. Dus iedereen woont straks wel privé met een eigen tuin. Maar als het nodig kunnen is zij een beroep doen om de mensen die om hen heen wonen. Het gaat om diversiteit en wat je voor elkaar kan betekenen. Maar daarbij geldt wel: niks moet, alles mag. Mensen moeten niet het idee krijgen dat ze iets wordt opgedrongen. Het woongenot staat bovenaan, maar dat kan aangevuld worden met hulp en gezellige bijeenkomsten in de buurt. Natuurlijk is noaberschap al een traditie hier, maar in zo’n hofje zou dat versterkt kunnen worden.”

Heino: “In het hofje wordt een ruimte gereserveerd voor gemeenschappelijke activiteiten, maar dat is niet verplicht. Het is wat mensen zelf willen en wat mogelijk is op een locatie. Maar samen blijft wel de kern. Dat past ook heel goed in Twente.”

Gemêleerde groep
Momenteel zijn er ruim 30 belangstellenden. “Deels echtparen, maar ook alleenstaanden. Het is een gemêleerde groep. We verwachten dat er ongeveer twintig lid worden en we denken dat dit aantal toe gaat nemen nu de vereniging is opgericht.”

Aantrekkelijker
“Mensen van eind 50 of begin 60 wonen vaak in eengezinswoningen en willen liever wat kleiner wonen”, aldus Anneke. “Vaak zit er ook een grote tuin bij dat eigenlijk te veel voor hen is, dat willen zij vaak niet meer. Als zij doorstromen naar een kleinere woning kunnen jonge gezinnen of starters hun intrek nemen in deze huizen. Hierdoor wordt de gemeente ook weer aantrekkelijker voor deze groepen. Mensen hoeven echt niet per se in een appartement. Er zijn genoeg andere vormen te bedenken, zoals een huis met een kleinere tuin in een woonhofje. Daar hebben zij toch hun privacy, maar is ook een gemeenschappelijke component als zij daar behoefte aan hebben.”

Contact
Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden als belangstellende, dat gaat gewoon door. Vrijblijvend informatie aanvragen is altijd mogelijk. Dat kan via de website Aan de Weuste, www.aandeweuste.nl, via hofketewierden@outlook.com of door te bellen met Heino Denneman via 06- 498 28 229.

“Aan een nieuwe website van Vereniging Hôfke te Wierden wordt nog gewerkt,” zegt Heino. “De huidige site gaat eind dit jaar eruit en binnenkort komt er een koppeling naar de nieuwe website. Tot die tijd kunnen mensen gewoon het informatieformulier invullen op de website Aan de Weuste.

Nieuwsbrief no. 20-03

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

De vakantieperiode is in onze regio al weer voorbij. We hopen dat u er op uw eigen wijze van hebt kunnen genieten. 

Als regiegroep hebben we de afgelopen weken ook gebruikt om verdere stappen te zetten om tot oprichting van onze vereniging te komen. 

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat donderdagmiddag, 20 augustus, op het kantoor van Van Goor & Schuurman notarissen de officiële akte tot oprichting van onze vereniging wordt getekend door Heino Denneman en Jan Buijse. 

De Vereniging Hôfke te Wierden is dan een feit!

De goede lezer heeft inmiddels al wel gezien dat de naam van de Vereniging iets is vereenvoudigd. Het was ’t Hôfke te Wierden. Met name de ‘t maakt de naam nodeloos ingewikkeld, vandaar dat we die hebben weggelaten. Een andere reden is dat de ‘t oproept dat er sprake is van één hofje en in onze doelstelling staat dat we gericht zijn opéén of meerdere woonhofjes. Verder moest er textueel nog wat worden aangepast. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een oprichtingsvergadering.

In deze bijeenkomst zal er een bestuur worden gekozen en kunt u zich opgeven als lid van onze vereniging. We vertrouwen er op dat iedereen die lid wil worden op deze vergadering aanwezig is. We zullen erop toezien dat de locatie genoeg ruimte biedt om met inachtneming van de 1,5m elkaar te ontmoeten.

Verder willen we met u de laatste ontwikkelingen delen over mogelijke locaties voor een hofje. 

Via de media gebruiken we nog steeds de site www.aandeweuste.nl

Dit zal de komende weken worden aangepast door een koppeling naar onze nieuwe website: hofketewierden.nl

Daar hoort dan ook een nieuw emailadres bij: info@hofketewierden.nl

Kortom, we houden u op hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen. 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden i.o

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

« Oudere berichten

© 2021

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑