Categorie: Nieuwsbrief (Pagina 1 van 2)

NIEUWSBRIEF 20 oktober 2023

Aan alle leden en belangstellenden van de vereniging Hôfke te Wierden.

Onrust


Oorlogen, natuurrampen en respectloos gedrag.
In de wereld, de natuur en mensen is veel onrust en het lijkt steeds erger te worden. We maken ons grote zorgen en voelen onmacht. Ook in de bouwwereld is er onrust. Prijzen van bouwmaterialen blijven hoog evenals de grondprijzen. Er is een tekort aan bouwvakkers en de loonkosten stijgen. Woningbouwprojecten worden stilgelegd omdat woningen, met name voor starters, onbetaalbaar zijn geworden en de woningnood wordt alleen maar groter. Daar komt de stijgende hypotheekrente nog bij. Al met al een somber beeld voor de toekomst. Toch biedt dit ook kansen voor de toekomst. Steeds meer bouwers zoeken nu naar andere mogelijkheden om huizen te bouwen. Zo komen er steeds meer woningen die (deels) in fabriekshallen worden gemaakt met behulp van computergestuurde machines om daarna op de bouwplaats in elkaar te worden gezet. Er kan zo sneller en efficiënter worden gebouwd en er is minder menskracht nodig. Er is veel minder bouwafval en er wordt met lichtere, vaak natuurlijke, materialen gebouwd zoals hout.


Verkoop van hofwoningen in Zuidbroek is gestart!


We kijken, als bestuur, terug op een goed bezochte informatieavond op 22 juni 2023 over de realisatie van een woonhofje van 10 woningen in het Zuidbroek van Wierden. Wat mooi dat ons initiatief in deze onrustige tijd toch van de grond gaat komen!
De woningen staan nu in de verkoop bij Plaggemars Makelaars in Wierden.
Op bijna alle woningen is al een optie genomen door belangstellenden zodat er binnenkort begonnen kan worden met de bouw door Haafkes Bouwondernemers uit Goor.
Ons eerste woonhofje in de gemeente Wierden. Een droom wordt werkelijkheid! Voor meer informatie zie: https://www.hofkewierden.nl/


We gaan door…..


We zouden ons kunnen voorstellen dat u denkt dat ons doel nu is bereikt maar niets is minder waar.
We blijven ons inzetten voor woonhofjes en woonvormen met levensloopbestendige betaalbare woningen of appartementen voor starters tot senioren waarbij privacy en noaberschap hand in hand gaan. Dat is onze missie en zo staat het in onze visie beschreven.
Het begint met het vinden van geschikte locaties. Hierover zijn we alweer in gesprek met de gemeente Wierden. We vragen u actief daarin mee te denken door ogen en oren goed open te houden en mogelijke locaties aan ons door te geven.


Werkgroep Noaberserf en tiny houses


Een mooi voorbeeld dat we door gaan met het zoeken naar geschikte locaties is onze werkgroep Noaberserf. Hierover is veel informatie te vinden op onze website https://hofketewierden.nl/ onder het kopje ‘noaberserf’ en in eerdere nieuwsbrieven.
Ook enkele jongeren hebben zich aangesloten bij onze vereniging. Zij maken zich sterk voor de realisatie van tiny houses in het buitengebied eventueel samen met de werkgroep ‘Noaberserf’.


Tot slot


We willen deze nieuwsbrief graag positief afsluiten. In de inleiding schreven dat we al dat bedreigingen die onrust veroorzaken vaak ook nieuwe kansen en mogelijkheden bieden voor de toekomst.


?????? Wist u dat bijvoorbeeld dat: ??????


– het aantal leden van onze vereniging nog steeds groeit?
– de gemeente Wierden onlangs een verordening doelgroepen woningbouw heeft opgesteld waarin expliciet is opgenomen dat er betaalbare woningen moeten worden gebouwd?
– de gemeente Wierden inzet op vormen van geclusterd wonen zoals hofjes?
– er door de gemeenteraad een dringend verzoek is gedaan aan het college van B&W om te onderzoeken welke mogelijkheden er in de gemeente Wierden zijn voor erfdelen?
– de gemeente Wierden steeds meer inzet op participatie van burgers (meedenken en meedoen) en burgerinitiatieven? Onze vereniging wordt zelfs vermeld in de lokale woonagenda 2022-2026.
– er actief wordt ingezet op toekomstbestendig bouwen; levensloopbestendige woningen die circulair en/of klimaat adaptief worden gebouwd (innovatieve woonconcepten)?


De wil is er wel, van onze kant en van de gemeente Wierden. Nu woorden gaan omzetten in daden! Dat het kan bewijst ons woonhofje op het Zuidbroek. Een mooi plan waar we samen trots op zijn!


Met vriendelijke groet van het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Hobert
Heino Denneman
Anneke Doornbos
Douwe Baas
Jan Buijse

INFO bijeenkomst 22 juni woonhof zuidbroek

Nieuwsbrief voor alle leden en belangstellenden

Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van de realisatie van een woonhof in het Zuidbroek.

Met gepaste trots kunnen we u meedelen dat een woonhof aan de Dasselaarshoek in de nieuwbouwwijk het Zuidbroek in Wierden concreet aan het worden is.

Inmiddels is de grond bouwrijp gemaakt. De voorlopige bouwwegen zijn aangelegd en er wordt nu gewerkt aan de zgn. NUTS voorzieningen.

De woonhof bestaat uit 2 maal 5 duurzame rijwoningen met een mooie toegangspoort naar de gezamenlijke binnentuin van ruim 12×40 meter. De voordeuren zijn gelegen aan deze binnentuin die in gezamenlijk overleg zal worden ingericht.

Aan de straatzijde ligt bij elke woning een privé tuin van maximaal 8×10 meter met een eigen carport.

De woningen zijn erg ruim opgezet waarbij het mogelijk is zelf te kiezen voor de indeling.

Het wordt prachtig wonen in deze woonhof aan de rand van Wierden met om de hoek de Generatietuin en toch binnen 20 minuten wandelen naar het centrum of het buitengebied.

Wij zien er dan ook erg naar uit om het plan aan u te presenteren en nodigen jullie daarom van harte uit voor een informatieavond op

Donderdag 22 juni  gemeentehuis Wierden

Inloop 19.00u . Aanvang presentatie  19.30u

(ingang aan de kant van de vijver)

Deze avond wordt door ons georganiseerd in samenwerking met de gemeente Wierden, Plaggemars makelaars en Haafkes bouwondernemers uit Goor.

Nieuwsbrief 03-2022

Wat gaat de tijd toch snel


Tot mijn grote schrik zag ik (Jan Buijse) dat de vorige nieuwsbrief dateerde van april 2022. De bedoeling is om minstens elk kwartaal een nieuwsbrief te schrijven voor de leden van onze vereniging. Is er dan niets te melden? Jazeker, heel veel zelfs en daar zijn we als bestuur het laatste half jaar ook heel druk mee geweest, samen met de belangstellenden voor een woonhof in het Zuidbroek. In deze extra lange nieuwsbrief leest u hier meer over.


Terugblikken op 2022

Het einde van het jaar is een goed moment om eens terug te kijken of doelen zijn behaald en voorspellingen zijn uitgekomen. In de nieuwsbrief van januari 2022 heb ik een aantal positieve ontwikkelingen genoemd.

En jawel, de huizenprijzen zijn gezakt en de verwachting is dat ze nog verder zullen dalen. Bouwmaterialen zakken weliswaar langzaam in prijs of stabiliseren zich. Dat geldt met name voor de bouwmaterialen die weinig energie vragen zoals hout en andere natuurlijke materialen waarmee duurzaam kan worden gebouwd. De noodzakelijke Co2 reductie  en de stikstofcrisis vragen ook steeds meer om te bouwen met andere bouwmaterialen dan beton (vloeren, wanden en dakpannen) en staal. Steeds meer bouwers spelen hierop in.
 

Vanuit de overheid en politiek is er steeds meer aandacht voor nieuwe woonvormen voor 55-plussers om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Landelijk en lokaal worden initiatieven gesteund en komen tot uitvoering.

Onze eerste woonhof in de gemeente Wierden wordt steeds concreter en komt steeds dichterbij! Daarover hieronder meer.


Vooruitkijken naar 2023 

De realisatie van een woonhof op het Zuidbroek in Wierden!

Daarop lag de focus in het afgelopen jaar. De locatie is inmiddels definitief en ligt direct achter het Beekdalhuis. We willen de gemeente Wierden ervoor bedanken dat ze de mogelijkheid hebben geboden om een woonhofje te realiseren. In de periode van mei t/m september hebben we regelmatig met de betreffende ambtenaren van de gemeente om de tafel gezeten om te komen tot een woonhof naar onze wens en binnen de mogelijkheden van de woonvisie van de gemeente.

Zo worden er 10 ruime levensloopbestendige woningen gebouwd met een beukmaat van 8 meter en diepte van minimaal 10 meter; uit te breiden met 1,2 m of 2,4 m.

De woningen hebben allemaal een voordeur aan de zijde van de binnentuin; een plek om elkaar te kunnen ontmoeten. De achtertuinen grenzen aan de straatzijde; dit biedt veel privacy. Iedere woning krijgt een eigen carport in de achtertuin om de auto te parkeren.

Uiteindelijk is ons initiatief tot een woonhof opgenomen in het herziene bestemmingsplan deelgebied 3 van oktober 2022. Het voordeel hiervan is dat er voor ons als vereniging geen kosten aan verbonden zijn.

De planning is dat in het tweede kwartaal van 2023 de grond bouwrijp wordt gemaakt zodat er nog rond de periode zomervakantie de bouw kan starten.

Om kosten te besparen zijn we, als bestuur, op zoek gegaan naar bouwers die met ons een woonhof willen realiseren op het Zuidbroek te Wierden zoals we dat hierboven hebben beschreven. Daarbij vinden we het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met individuele wensen van de bewoners. Vier bouwers/aannemers hebben hun plan gepresenteerd en daaruit hebben de belangstellende leden er één gekozen. Met hem zijn verdere afspraken gemaakt om het concept verder uit te werken.

Enkele weken geleden hebben we een planpresentatie ontvangen met daarbij de technische omschrijving van de woningen en een eerst indicatie van de prijzen. Hierover gaan we verder met elkaar in gesprek in januari 2023.

Mocht uw belangstelling zijn gewekt voor dit project, neem dan contact op met ons. Er zijn nog woningen vrij!


Werkgroep Noaberserf Wierden

Zoals jullie weten hebben we binnen onze vereniging Hôfke te Wierden sinds begin 2022 een nieuwe werkgroep Noaberserf Wierden. In deze werkgroep zitten Bas Scheffer, Jasper Ottink, Gert Santema, Gert Hutten, Gerhard Kosters en Miranda Scheffer.

Onze werkgroep Noaberserf Wierden onderzoekt of een Noaberserf in het buitengebied van onze gemeente Wierden gerealiseerd kan worden. Hiervoor hebben we contact gezocht met de erfcoaches van de gemeente Wierden. De erfcoaches hebben connecties met een aantal boeren uit Notter Zuna en de werkgroep Wonen vanuit de coöperatie Notter Zuna.

Vanuit deze gesprekken is het idee ontstaan om een praatplaat idee Noaberserf Wierden te ontwerpen. Omdat we het idee visueel wilden maken hebben we in overleg met het bestuur een subsidie aanvraag ingediend bij de Provincie Overijssel en ontvangen bij het kennisplatform Twentse Noabers fonds van € 400. (https://www.twentsenoabersfonds.nl/)

Op 27 oktober jl hebben we met onze werkgroep Noaberserf Wierden en professioneel tekenaar Tessa van der Veer (http://www.verhelderendtekenen.nl/) een brainstormsessie idee Noaberserf Wierden georganiseerd bij het Kulturhus Irene in Notter. Hiervoor hebben we ook de boer, de erfcoach, de werkgroep Wonen vanuit coöperatie Notter Zuna (https://conz.nl/) en 2 bestuursleden van onze vereniging Hôfke te Wierden uitgenodigd.

De sessie is door ons allen als waardevol ervaren en heeft ook nieuwe inzichten opgeleverd. Een aantal deelnemers vertelden bijvoorbeeld dat de omgeving betrekken in een vroeg stadium cruciaal is en dat het de boer niet alleen gaat om het verdienmodel maar juist ook om het meedoen van nieuwkomers in het gebied. Boeren en burgers met elkaar in gesprek brengen doen we veel te weinig. We praten veelal over ipv met elkaar. Kortom; genoeg stof tot nadenken en het tekenen van het idee Noaberserf Wierden kon beginnen!

We hebben gekozen voor een stripverhaal. Het resultaat is hieronder te zien. Er is ook een logo ontworpen waarin we ons allen kunnen vinden.

In 2023 gaan we verder met het stripverhaal als praatplaat, het is immers een idee en zeker niet in beton gegoten. Wat zal 2023 ons brengen…….????? Namens de werkgroep Noaberserf Wierden, wensen wij jullie een goed uiteinde en een uitstekend nieuwjaar toe.


We gaan doorrrrr!

Nu we al zover zijn met de realisatie van een woonhof in Zuidbroek wordt ook de vraag gesteld of de vereniging dan ook ophoudt te bestaan. Zeker niet! Op onze website staat dat ons doel is het realiseren van kleinschalige projecten van levensloopbestendige woningen waar we elkaar voorthelpen als dat nodig is. We blijven in nauw contact met de gemeente Wierden om samen te onderzoeken op welke geschikte locaties er binnen de gemeente Wierden mogelijkheden zijn.

Zo bespreekt de gemeenteraad op 10 januari een plan van aanpak met focus op woningbouw voor de omgeving Tulpenstraat-Anjelierstraat (o.a. huidige brandweerkazerne). Een mooie plek voor een woonhof, dichtbij het centrum van Wierden met al zijn voorzieningen en winkels.


Op naar 2023

Zo, u bent weer helemaal bijgepraat. Tot slot wensen we u, als bestuur van de vereniging Hôfke te Wierden, een gezond en gelukkig 2023.

Jan Hobert

Anneke Doornbos

Heino Denneman

Douwe Baas

Jan Buijse

Nieuwsbrief 02-22

Het gaat zo vaak anders dan gedacht

In de laatste nieuwbrief van januari heb ik een aantal positieve ontwikkelingen geschetst.
Zo schreef ik dat de torenhoge prijzen van nieuwbouwhuizen eigenlijk alleen nog maar kunnen zakken.
Het tegendeel is waar; ze zijn nog verder gestegen.


Woonhof op het Zuidbroek te Wierden

We hebben, als bestuur, ons best gedaan om tot overeenstemming te komen met een ontwikkelaar/procesbegeleider met het doel om een woonhof te realiseren op het Zuidbroek in Wierden.
Toch bleek uiteindelijk dat er niet voldoende draagvlak was voor de samenwerking.
Dit proces heeft veel tijd en energie gekost maar we hebben er vooral veel van geleerd.

We zijn nu andere mogelijkheden aan het verkennen om een woonhof te realiseren en hebben in het laatste gesprek met de gemeente Wierden op 19 april ervaren dat ze ons daarbij willen helpen.
De bestemmingsplanprocedure is in werking gezet en de planning is dat de grond in het laatste kwartaal van dit jaar bouwrijp wordt gemaakt.
Verder hebben we gesproken over de overdracht van de grond, het aantal woningen en het aanzicht van de woonhof en woningen.
Kortom, het wordt steeds concreter.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u alsnog geïnformeerd worden over een woonhof op het Zuidbroek?

Wordt lid als u nog geen lid bent!

Geef dit dan door via ons mailadres info@hofketewierden.nl.

Dan ontvangt u ook de specifieke nieuwsbrieven over een woonhof op het Zuidbroek waarin nog meer informatie staat.

Voor de zomervakantie gaan we een keuze maken voor een bouwer/aannemer.
Een belangrijke stap in het proces dus geef u op en praat/denk mee!


Overige locaties

We gaan door met het zoeken naar geschikte locaties in de Gemeente Wierden.

Zo is er de werkgroep ‘Noaberserf’ gevormd.
De groep bestaat uit 3 leden van onze vereniging die al een aantal keren bij elkaar geweest om plannen te maken die kunnen leiden tot een woonhof in het buitengebied.


In de vorige nieuwbrief staat meer informatie over herbestemmingen van vrijkomende agrarische bedrijven.

Heeft u ook interesse? Maak het kenbaar via info@hofketewierden.nl en sluit u aan bij deze groep.

Verder zijn we in gesprek met enkele particulieren die grond in bezit hebben en samen met ons willen onderzoeken of er een woonhof kan worden gerealiseerd. 


Positieve ontwikkelingen

Toch mooie en positieve ontwikkelingen om van 2022 een mooi jaar te maken.
Zo sloot ik mijn nieuwbrief van januari 2022 af.
Het kan nog! 
Ook als het soms anders gaat dan gedacht.


Namens het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

Nieuwsbrief 01-22

Een voorspoedig en gezond 2022 gewenst!

In deze nieuwsbrief willen we vooral vooruit kijken naar wat komen gaat en even niet wat betreft Corona want we hebben wel geleerd en ervaren hoe onvoorspelbaar dat kan zijn.


Positieve ontwikkelingen

Samen een woonhof realiseren vraagt veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral ook veel overleg. Verder zijn we afhankelijk van veel factoren waar geen invloed op hebt zoals de oververhitte woningmarkt en de explosieve stijging van de grond- en bouwkosten. Temeer een uitdaging om samen toch iets moois neer te gaan zetten waar we trots op kunnen zijn.
 
Er zijn een aantal positieve ontwikkelingen die daarbij gaan helpen:

– We hebben een nieuwe minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; kortweg een minister van Wonen. Hugo de Jonge kan zich de komende periode ten volle hierop richten. De crisis op de woningmarkt is één van de nieuwe prioriteiten voor het nieuwe kabinet. Meer bouwen! [voor de juiste doelgroepen]


– In maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Een mogelijkheid voor alle burgers van Wierden om hun stem te laten horen. De verschillende partijen zeggen in hun programma ook allemaal iets over wonen in onze mooie gemeente Wierden. Toch goed om dat eens naast elkaar te leggen en mee te nemen in uw overwegingen.

– De huizenprijzen zijn torenhoog; zo hoog dat ze eigenlijk alleen nog maar kunnen zakken in 2022. Datzelfde geldt voor de bouwmaterialen. Zo is de houtprijs al weer voorzichtig aan het dalen.

– En hout wordt een steeds belangrijker bouwmateriaal omdat het duurzaam is en er veel minder Co2 en stikstof uitgestoten wordt dan bij bouwen met beton en metaal. Maar liefst 7% van de wereldwijde Co2 uitstoot wordt veroorzaakt door cementproductie. Een doelstelling van onze vereniging is om te bouwen met duurzame, natuurlijke materialen. Het is een positieve ontwikkeling dat de vijf grootste bouwbedrijven alleen nog duurzaam hout gaan gebruiken bij hun bouwprojecten en zich voorbereiden om meer huizen van hout te gaan bouwen. Het is nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.


– We zien in het hele land een trend dat er wordt gebouwd rondom een hof of plein wat het omzien naar elkaar bevordert.

– De groep 60-plussers wordt steeds groter; nu al 20% van de totale bevolking van Nederland. Een groep om serieus rekening mee te houden op de woningmarkt. Als de kinderen de deur uit zijn blijven ze vaak wonen in grote huizen waar ook een gezin kan wonen. Ze willen wel verhuizen maar er zijn heel vaak geen geschikte levensloopbestendige woningen. Steeds meer gemeenten, waaronder Wierden, zien in dat de doorstroming op de woningmarkt op gang gebracht kan worden door woningen te bouwen voor de 60-plussers.

– Vooruitstrevende gemeenten hebben al plannen gemaakt voor de vele agrarische bedrijven die leeg komen te staan in de komende jaren door, met behoud van de landschappelijke uitstraling van het boerenerf, woningbouw toe te staan in de vorm van een ‘noaberserf’.


Onze speerpunten voor 2022

– Realisatie van een woonhof op het Zuidbroek.

– Onderzoeken van mogelijkheden van een woonhof in de kern van Wierden en Enter.

– Verkennen van de mogelijkheden van een ‘noaberserf’ in het buitengebied van Wierden.


Het ‘noaberserf’

Een aantal leden van onze vereniging hebben bij aanmelding aangegeven de voorkeur te geven aan een woonhof in het buitengebied. De komende jaren zijn er misschien kansen om dit te realiseren omdat meer boeren om welke redenen dan ook, gaan stoppen met agrarische activiteiten. We hebben al een paar keer overleg gehad met de erfcoaches om dit te bespreken met agrariërs die willen stoppen zodat zij dit als optie kunnen meenemen in hun denken over de toekomst van hun erf. Door de bestaande boerderijwoning bijv. in twee appartementen te verdelen en in de schuren enkele appartementen te maken wordt de uitstraling van het oorspronkelijke erf behouden.

Heeft u ook belangstelling voor wonen op een ‘noaberserf’ en wilt u meedenken en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Wierden? Stuur dan een mailtje naar info@hofketewierden.nl.


Kortom, veel positieve ontwikkelingen die van 2022 een mooi jaar kunnen maken.
Onze verwachtingen zijn in ieder geval groot!

 
Namens het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

Nieuwsbrief 02-21

Het is al weer een hele tijd geleden dat we u via deze website hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom een woonhof in Wierden. Toch is er er in de tussentijd veel gebeurd.

Ondanks Corona hebben we digitaal contact onderhouden met de Gemeente Wierden. Er zijn gesprekken geweest met de erfcoach om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een woonhof in het buitengebied van Wierden.

Bijna een jaar na de oprichting van onze vereniging hebben we op woensdag 19 mei dit eindelijk kunnen vieren door een fysieke bijeenkomst voor alle leden. Het was een gezellige avond en de taart was heerlijk! 


Mogelijke woonhof in Zuidbroek

Dinsdag 18 mei hadden we digitaal overleg met de gemeente Wierden. Omdat de gemeente (tijdelijk) een nieuwe medewerker had aangesteld hebben we in dit overleg nog eens herhaald wat we verstaan onder een woonhof. 


Veel mensen denken bij ons initiatief aan een Knarrenhof. Wij hebben verduidelijkt dat we juist geen Knarrenhof voor ogen hebben en wat dan wel en voor wie. Ook hebben we toegelicht waarom we graag een woonhof willen. Dan komt ook altijd weer de vraag op tafel waar in Wierden een woonhof mogelijk is. Eerlijk gezegd werden we toen blij verrast door het antwoord van de gemeente Wierden. Ze willen samen met ons onderzoeken of een woonhof in Zuidbroek mogelijk is. Het gaat dan om 10 tot 12 woningen rond een gezamenlijke binnentuin. 

Woensdag 22 september hebben we een avond gehad met de belangstellende leden voor een woonhof in Zuidbroek. Die avond hebben we met elkaar nagedacht over een verdere invulling en heeft ieder zijn/haar voorkeuren kunnen uitspreken. De uitkomsten van deze avond nemen we mee naar een volgend overleg met de gemeente Wierden.

Mocht u belangstelling hebben voor het wonen in een woonhof in Zuidbroek of een andere locatie dan kunt u lid worden van onze vereniging. U kunt zich opgeven via
https://hofketewierden.nl/aanmelden-als-lid/

U leest daar ook wat de voordelen zijn van het lidmaatschap.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u dit via de optie ‘contact’:  https://hofketewierden.nl/contact/


Een woonhof op een boerenerf

In de media heeft u vast wel gelezen dat er de komende jaren een andere bestemming gezocht gaat worden voor boeren die gaan stoppen.

Wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de uitstraling van de boerenerf te behouden en in de boerderij en/of schuren appartementen te realiseren. Veel mensen van alle leeftijden willen op zo’n boerenerf wonen en eventueel werken. U kunt daarbij denken aan een voedselbos, natuurbeheer, een rustpunt voor fietsers en wandelaars enz. 


Mooie voorbeelden

Er komen steeds meer voorbeelden van woonvormen waarbij het samen leven in een woonhof en naar elkaar omzien centraal staan. Neemt u eens een kijkje op onze website of google eens met de zoekopdracht ‘woonhof’.


Als vereniging onderhouden we ook contact met omliggende gemeenten waar wooninitiatieven door burgers worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld is de Noaberhof Op ’n Esch in Rijssen van de Stichting Noabershof Riessen. Op onze website vind u meer voorbeel
den.


Vriendelijke groet namens het bestuur van de Vereniging Hôfke te Wierden,

Jan Buijse (Voorzitter)

Nieuwsbrief 01-21

Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Ons geduld wordt op de proef gesteld

Deze nieuwsbrief is gemaakt aan de keukentafel. Op zich is dat niet zo vreemd ware het niet dat het ook al de hele week mijn werkplek is want zoals zoveel mensen werk ik weer (gedeeltelijk) thuis. Er moesten weer verscherpte maatregelen worden genomen als gevolg van het hoge aantal Corona besmettingen; in het bijzonder in onze regio. Hierdoor worden (bouw)plannen en afspraken vertraagd. Het is een onzekere tijd en we kunnen elkaar nog steeds niet fysiek ontmoeten. Vergaderingen worden uitgesteld en plannen worden doorgeschoven. Het is lastig om met mensen via een beeldscherm te communiceren en afspraken te maken. 


Online overleg met de wethouder van de gemeente Wierden; Johan Coes

Onze afspraak van 9 december 2020 met de gebiedsregisseur Wonen en de wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden moest ook digitaal. Dit was een goed overleg maar toch heel anders, minder persoonlijk, dan een fysieke ontmoeting. Onze wethouder draagt het wonen in een hofje in Wierden een warm hart toe. Zeker in de vorm zoals ons dat voor ogen staat: levensloopbestendige, duurzaam gebouwde woningen voor ouderen en andere doelgroepen. Woningen die privacy bieden en met een gezamenlijke binnentuin om elkaar te kunnen ontmoeten. De gemeente Wierden heeft met name in het Zuidbroek en het Zenderink grondposities. Het nieuwe woningmarktonderzoek zal moeten uitwijzen aan welke woningen behoefte is in de gemeente Wierden en is richtinggevend voor wat er gebouwd gaat worden. In de voorgaande jaren kwam elke keer naar voren dat er behoefte is aan kleinere woningen voor senioren en starters. Wij verwachten dat de uitkomst van het nieuwe woningmarktonderzoek niet anders zal zijn.

De wethouder vertelde ook dat de gemeente de woningbouw in een versnelling wil zetten maar dat ze daarbij afhankelijk is van de provincie. Landelijk zijn er ook allerlei initiatieven en stimuleringsregelingen om de doorstroming van ouderen op de woningmarkt te bevorderen naar kleinere, duurzaam gebouwde woningen. 


We hebben ook nog eens onder de aandacht gebracht waarom een woonhof precies past binnen de woonagenda van de Gemeente Wierden.

In de lokale woonagenda 2018-2022 van de gemeente Wierden die aansluit op de Regionale Woonvisie Twente staat:

·         Zo veel mogelijk levensloopgeschikte woningen en het stimuleren van bouwpartijen hieraan bij te dragen.

·         Ruimte geven voor vormen van groepswonen waarbij mensen elkaar onderling kunnen bijstaan.

·         Ouderen willen graag een luxere kleine koopwoning (met tuin of ruim balkon).

·         Voor ouderen zijn ook huurwoningen nodig met ‘normale’ huur..

·         Ouderen in een gezinswoning moeten kunnen doorstromen.

·         Meer ruimte voor particuliere initiatieven (wonen en zorg).


In het rapport van 3 oktober 2019  van de gemeente ‘Actualisatie Woningmarktonderzoek 2019’ worden de volgende aanbevelingen gedaan:

·         Door de vergrijzing moet het woningbouwprogramma worden omgezet naar levensloopgeschikte woningen zoals hofjeswoningen.

·         Breng de doorstroming op de woningmarkt op gang anders bouw je voor leegstand van grotere (koop)woningen. Dus bouw meer betaalbaar en levensloopgeschikte woningen.

·         Bouw levensloopgeschikte woningen; niet te groot, gemakkelijk in onderhoud, geen groot perceel en bad- en slaapkamer op de begane grond.


Andere argumenten die pleiten voor het wonen in een hofje:

·         De WMO is een grote kostenpost voor gemeenten; omzien naar elkaar heeft een positief effect op de gezondheid van mensen waardoor minder mensen een beroep zullen doen op de WMO.

·         Tegengaan van eenzaamheid, met name wanneer mensen hun partner verliezen. Al wonen de kinderen of familie in de buurt toch veel mensen zich vaak eenzaam. In het document ‘Cijfers & feiten van het sociaal domein in de gemeente Wierden’ staat dat ongeveer een derde van de volwassen Wierdenaren aangeeft matig of ernstig eenzaam te zijn. Van de 75-plussers is dit bijna de helft.


We hebben een opsomming gegeven van de vele locaties voor een woonhof die in de gesprekken met de gebiedsregisseur de revue zijn gepasseerd. De uiteindelijke conclusie is dat het Zuidbroek en het Zenderink, op kortere termijn de meest geschikte locaties zijn voor het ontwikkelen van een woonhof. Deze grond heeft al als bestemming wonen. De wethouder heeft ons aangeraden om eerst verder te praten over deze locaties en dan een plan te gaan maken om duurzaam (circulair) te gaan bouwen. 

Toch blijven we ook onze ogen en oren openhouden voor andere locaties; ook in het buitengebied van Wierden. Daar kunt u ons bij helpen. Wanneer u denkt dat een locatie beschikbaar is/komt dan horen we dat graag van u.      


LEESTIPS

* Heeft u op onze site al het nieuwsbericht over een woonhof in het buitengebied gelezen? Wanneer u hierover enthousiast (bent) geraakt laat het dan weten aan Miranda Scheffer: 06-54341621.

U kunt het lezen op onze site via deze link:

https://hofketewierden.nl/nieuws-hofke-te-wierden/een-woonhof-in-het-buitengebied-van-wierden/

* In het weekblad ‘De Driehoek’ hebben we regelmatig een column waarin leden van onze vereniging iets vertellen over hun droom om te wonen in een hofje in Wierden. Aanbevolen! Deze week: EVEN DROMEN

U kunt het lezen via deze link:

https://www.dedriehoek.net/reader/75838/1591305/even-dromen


 Namens het bestuur van de vereniging Hôfke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

email: info@hofketewierden.nl

internet: www.hofketewierden.nl

Nieuwsbrief no. 20-05

Samen bouwen, natuurlijk!    


Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Het is alweer even geleden dat u onze vorige nieuwsbrief van eind september heeft ontvangen. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt welke acties onze vereniging de afgelopen periode heeft ondernomen om een woonhof in Wierden te realiseren. Met deze nieuwsbrief praten we u bij.    


Over onze vereniging Hôfke te Wierden

We willen u eerst hartelijk bedanken voor de vele positieve reacties die we hebben ontvangen op de oproep om lid te worden of als belangstellende de ontwikkelingen te volgen. Op dit moment telt onze vereniging 34 betalende leden (18 huishouden). Als belangstellende hebben 24 mensen zich aangemeld.

We willen u ook bedanken voor het invullen van het woonwensenformulier. Dit helpt ons echt in de gesprekken die we voeren over locaties voor een woonhof; Samen staan we sterk!

In deze Corona periode kunnen we geen bijeenkomsten organiseren om meer mensen enthousiast te maken voor onze plannen. Daarom communiceren we nu veel via de media.

U heeft vast wel onze bijdrage gezien aan de Woonwijzer in De Wiezer van 10 november.

Binnenkort komt er met regelmaat een vaste, herkenbare column in De Driehoek. Daarbij wordt de lezer op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen.

Verder werken we aan verbeteringen van onze website en Facebookpagina.

En heeft u ons nieuwe logo al gezien?      

Gesprekken over locaties voor een woonhof

In ons dichtbevolkte landje moeten we ervoor waken dat de grond op de juiste wijze wordt gebruikt om te wonen, werken en te recreëren. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat het vinden van locaties voor een woonhof veel tijd en geduld vraagt en niet elke locatie voldoet aan onze wensen.

Ons doel is het realiseren van één of meerdere hofjes woonhofjes in Wierden en omgeving. Dit doel biedt ruimte om ons breed te oriënteren in onze zoektocht naar geschikte locaties.

Hieronder een opsomming welke acties we hebben ondernomen:

* We zijn in gesprek met een projectontwikkelaar en de gemeente Wierden over locaties in het Zuidbroek. Dit noemen we als eerste omdat de meeste leden er de voorkeur aan geven om te wonen in een buitenwijk op niet de grote afstand van het centrum.

* We hebben contact gezocht met de projectontwikkelaar die in bezit is van de grond waar vroeger slagerij Roelofs was gevestigd; hoek Nijverdalsestraat / De Marke. Dit is een klein kavel dichtbij het centrum van Wierden.

* Om een woonhof in het buitengebied onder de aandacht te brengen hebben we gesproken met een erfcoach van de gemeente Wierden. Een erfcoach helpt ondernemers in het buitengebied (w.o. boeren) na te denken over de toekomst van hun erf. Een woonerf (erfdelen) is dan misschien een mogelijkheid.

* We zijn in gesprek met een ontwikkelaar van het Zenderink. De woningen die hier gebouwd gaan worden zijn levensloopgeschikt. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze woningen in een hofje te groeperen.

U bent weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

We gaan door, ondanks de beperkingen die Corona ons oplegt.
Zo hebben we op 9 december een digitale vergadering met de wethouder en de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente Wierden over hierboven genoemde locaties.    


Met vriendelijke groet,
 
Vereniging Hôfke te Wierden
 Anneke, Heino, Jan, Gert
 
Adviseurs:Ton van Wijck en Theo de Putter.  

Nieuwsbrief no. 20-04

27-09-2020

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden, 

Onze vereniging Hôfke te Wierden

U heeft in de vorige mail kunnen lezen dat we nu een officiële vereniging zijn met rechtsbevoegdheid. In de contacten die we de laatste tijd hebben gehad met de gemeente Wierden, projectontwikkelaars en andere partijen merken we dat we serieus worden genomen.  

De artikelen in de plaatselijke media hebben gezorgd voor meer naamsbekendheid. 

Ook u kunt hieraan bijdragen door erover te praten met familie, vrienden, kennissen en buren. Hoe meer mensen zeggen dit te willen, hoe sneller een woonhof in Wierden kan worden gerealiseerd.

Een vereniging heeft alleen bestaansrecht als er leden zijn 

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat u binnenkort een uitnodiging zou krijgen voor een oprichtingsvergadering. We hebben helaas nog te maken met de regels rondom Corona die nog steeds van kracht zijn. Dit betekent dat we geen grote bijeenkomsten voor alle belangstellenden kunnen organiseren. Vandaar dat we kiezen voor een digitale aanmelding. 

Inschrijven als lid van onze Vereniging

We zijn blij dat verscheidene mensen al hebben toegezegd lid van onze vereniging te worden. Dat heeft ons extra gestimuleerd om de stap te zetten naar het oprichten van de vereniging Hôfke te Wierden. 

U kunt zich aanmelden als lid door op de link https://hofketewierden.nl/aanmelden als lid te drukken en de gevraagde gegevens in te vullen. 

Of ga naar onze website https://hofketewierden.nl.

Vergeet niet om het lidmaatschapsgeld over te maken naar onze bankrekening

NL71 RABO 0358 6232 00 t.n.v. Hôfke te Wierden.

Misschien vraag u zich af wat de voordelen zijn van het lidmaatschap. Hieronder een puntsgewijze opsomming:

– U wordt per huishouden lid van onze vereniging. Dat betekent dat u stemrecht heeft. Dus de leden nemen uiteindelijk de besluiten over de koers van de vereniging, de hoogte van de contributie, mogelijke locaties, een statutenwijziging, besteding van gelden.

– Uw naam wordt op een lijst geplaatst. Hoe hoger op de lijst, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning in één van de hofjes.

– Een algemeen maatschappelijk belang is dat u actief meewerkt aan de doorstroming op de woningmarkt.  

Woonwensen

In het aanmeldingsformulier kunt u ook uw woonwensen kenbaar maken. Het is van belang dat u deze invult zodat we bij het zoeken naar een geschikte locatie en in de gesprekken hierover met de gemeente en andere partijen uw wensen kunnen meenemen.

En verder……

– wordt er hard gewerkt aan de inrichting en invulling van onze website https://hofketewierden.nl

– oriënteren we ons op een passend logo.

– laten we kaartjes maken om uit delen aan partijen waarmee we in gesprek zijn.

– merken we dat de gemeente Wierden, vanuit de Woonvisie, echt met ons meedenkt en zoekt naar geschikte locaties.

– heeft de gemeente Wierden grondposities die ze beschikbaar willen stellen voor een woonhof(je).

– zijn we in gesprek met verschillende projectontwikkelaars, grondeigenaren en makelaars.

– hebben we een ruimte gevonden waar we, op gepaste afstand, met onze toekomstige leden kunnen samenkomen.

-heeft u vragen, stel die via Contact.

We hopen u gauw te kunnen uitnodigen voor een eerste ledenvergadering want we hebben samen iets te vieren!

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden

Anneke, Gert, Heino, Jan.

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief no. 20-03

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

De vakantieperiode is in onze regio al weer voorbij. We hopen dat u er op uw eigen wijze van hebt kunnen genieten. 

Als regiegroep hebben we de afgelopen weken ook gebruikt om verdere stappen te zetten om tot oprichting van onze vereniging te komen. 

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat donderdagmiddag, 20 augustus, op het kantoor van Van Goor & Schuurman notarissen de officiële akte tot oprichting van onze vereniging wordt getekend door Heino Denneman en Jan Buijse. 

De Vereniging Hôfke te Wierden is dan een feit!

De goede lezer heeft inmiddels al wel gezien dat de naam van de Vereniging iets is vereenvoudigd. Het was ’t Hôfke te Wierden. Met name de ’t maakt de naam nodeloos ingewikkeld, vandaar dat we die hebben weggelaten. Een andere reden is dat de ’t oproept dat er sprake is van één hofje en in onze doelstelling staat dat we gericht zijn opéén of meerdere woonhofjes. Verder moest er textueel nog wat worden aangepast. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een oprichtingsvergadering.

In deze bijeenkomst zal er een bestuur worden gekozen en kunt u zich opgeven als lid van onze vereniging. We vertrouwen er op dat iedereen die lid wil worden op deze vergadering aanwezig is. We zullen erop toezien dat de locatie genoeg ruimte biedt om met inachtneming van de 1,5m elkaar te ontmoeten.

Verder willen we met u de laatste ontwikkelingen delen over mogelijke locaties voor een hofje. 

Via de media gebruiken we nog steeds de site www.aandeweuste.nl

Dit zal de komende weken worden aangepast door een koppeling naar onze nieuwe website: hofketewierden.nl

Daar hoort dan ook een nieuw emailadres bij: info@hofketewierden.nl

Kortom, we houden u op hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen. 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden i.o

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

« Oudere berichten

© 2024

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑