Categorie: Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 02-21

Het is al weer een hele tijd geleden dat we u via deze website hebben geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom een woonhof in Wierden. Toch is er er in de tussentijd veel gebeurd.

Ondanks Corona hebben we digitaal contact onderhouden met de Gemeente Wierden. Er zijn gesprekken geweest met de erfcoach om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een woonhof in het buitengebied van Wierden.

Bijna een jaar na de oprichting van onze vereniging hebben we op woensdag 19 mei dit eindelijk kunnen vieren door een fysieke bijeenkomst voor alle leden. Het was een gezellige avond en de taart was heerlijk! 


Mogelijke woonhof in Zuidbroek

Dinsdag 18 mei hadden we digitaal overleg met de gemeente Wierden. Omdat de gemeente (tijdelijk) een nieuwe medewerker had aangesteld hebben we in dit overleg nog eens herhaald wat we verstaan onder een woonhof. 


Veel mensen denken bij ons initiatief aan een Knarrenhof. Wij hebben verduidelijkt dat we juist geen Knarrenhof voor ogen hebben en wat dan wel en voor wie. Ook hebben we toegelicht waarom we graag een woonhof willen. Dan komt ook altijd weer de vraag op tafel waar in Wierden een woonhof mogelijk is. Eerlijk gezegd werden we toen blij verrast door het antwoord van de gemeente Wierden. Ze willen samen met ons onderzoeken of een woonhof in Zuidbroek mogelijk is. Het gaat dan om 10 tot 12 woningen rond een gezamenlijke binnentuin. 

Woensdag 22 september hebben we een avond gehad met de belangstellende leden voor een woonhof in Zuidbroek. Die avond hebben we met elkaar nagedacht over een verdere invulling en heeft ieder zijn/haar voorkeuren kunnen uitspreken. De uitkomsten van deze avond nemen we mee naar een volgend overleg met de gemeente Wierden.

Mocht u belangstelling hebben voor het wonen in een woonhof in Zuidbroek of een andere locatie dan kunt u lid worden van onze vereniging. U kunt zich opgeven via
https://hofketewierden.nl/aanmelden-als-lid/

U leest daar ook wat de voordelen zijn van het lidmaatschap.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen dan kunt u dit via de optie ‘contact’:  https://hofketewierden.nl/contact/


Een woonhof op een boerenerf

In de media heeft u vast wel gelezen dat er de komende jaren een andere bestemming gezocht gaat worden voor boeren die gaan stoppen.

Wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de uitstraling van de boerenerf te behouden en in de boerderij en/of schuren appartementen te realiseren. Veel mensen van alle leeftijden willen op zo’n boerenerf wonen en eventueel werken. U kunt daarbij denken aan een voedselbos, natuurbeheer, een rustpunt voor fietsers en wandelaars enz. 


Mooie voorbeelden

Er komen steeds meer voorbeelden van woonvormen waarbij het samen leven in een woonhof en naar elkaar omzien centraal staan. Neemt u eens een kijkje op onze website of google eens met de zoekopdracht ‘woonhof’.


Als vereniging onderhouden we ook contact met omliggende gemeenten waar wooninitiatieven door burgers worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld is de Noaberhof Op ’n Esch in Rijssen van de Stichting Noabershof Riessen. Op onze website vind u meer voorbeel
den.


Vriendelijke groet namens het bestuur van de Vereniging Hôfke te Wierden,

Jan Buijse (Voorzitter)

Nieuwsbrief 01-21

Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Ons geduld wordt op de proef gesteld

Deze nieuwsbrief is gemaakt aan de keukentafel. Op zich is dat niet zo vreemd ware het niet dat het ook al de hele week mijn werkplek is want zoals zoveel mensen werk ik weer (gedeeltelijk) thuis. Er moesten weer verscherpte maatregelen worden genomen als gevolg van het hoge aantal Corona besmettingen; in het bijzonder in onze regio. Hierdoor worden (bouw)plannen en afspraken vertraagd. Het is een onzekere tijd en we kunnen elkaar nog steeds niet fysiek ontmoeten. Vergaderingen worden uitgesteld en plannen worden doorgeschoven. Het is lastig om met mensen via een beeldscherm te communiceren en afspraken te maken. 


Online overleg met de wethouder van de gemeente Wierden; Johan Coes

Onze afspraak van 9 december 2020 met de gebiedsregisseur Wonen en de wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden moest ook digitaal. Dit was een goed overleg maar toch heel anders, minder persoonlijk, dan een fysieke ontmoeting. Onze wethouder draagt het wonen in een hofje in Wierden een warm hart toe. Zeker in de vorm zoals ons dat voor ogen staat: levensloopbestendige, duurzaam gebouwde woningen voor ouderen en andere doelgroepen. Woningen die privacy bieden en met een gezamenlijke binnentuin om elkaar te kunnen ontmoeten. De gemeente Wierden heeft met name in het Zuidbroek en het Zenderink grondposities. Het nieuwe woningmarktonderzoek zal moeten uitwijzen aan welke woningen behoefte is in de gemeente Wierden en is richtinggevend voor wat er gebouwd gaat worden. In de voorgaande jaren kwam elke keer naar voren dat er behoefte is aan kleinere woningen voor senioren en starters. Wij verwachten dat de uitkomst van het nieuwe woningmarktonderzoek niet anders zal zijn.

De wethouder vertelde ook dat de gemeente de woningbouw in een versnelling wil zetten maar dat ze daarbij afhankelijk is van de provincie. Landelijk zijn er ook allerlei initiatieven en stimuleringsregelingen om de doorstroming van ouderen op de woningmarkt te bevorderen naar kleinere, duurzaam gebouwde woningen. 


We hebben ook nog eens onder de aandacht gebracht waarom een woonhof precies past binnen de woonagenda van de Gemeente Wierden.

In de lokale woonagenda 2018-2022 van de gemeente Wierden die aansluit op de Regionale Woonvisie Twente staat:

·         Zo veel mogelijk levensloopgeschikte woningen en het stimuleren van bouwpartijen hieraan bij te dragen.

·         Ruimte geven voor vormen van groepswonen waarbij mensen elkaar onderling kunnen bijstaan.

·         Ouderen willen graag een luxere kleine koopwoning (met tuin of ruim balkon).

·         Voor ouderen zijn ook huurwoningen nodig met ‘normale’ huur..

·         Ouderen in een gezinswoning moeten kunnen doorstromen.

·         Meer ruimte voor particuliere initiatieven (wonen en zorg).


In het rapport van 3 oktober 2019  van de gemeente ‘Actualisatie Woningmarktonderzoek 2019’ worden de volgende aanbevelingen gedaan:

·         Door de vergrijzing moet het woningbouwprogramma worden omgezet naar levensloopgeschikte woningen zoals hofjeswoningen.

·         Breng de doorstroming op de woningmarkt op gang anders bouw je voor leegstand van grotere (koop)woningen. Dus bouw meer betaalbaar en levensloopgeschikte woningen.

·         Bouw levensloopgeschikte woningen; niet te groot, gemakkelijk in onderhoud, geen groot perceel en bad- en slaapkamer op de begane grond.


Andere argumenten die pleiten voor het wonen in een hofje:

·         De WMO is een grote kostenpost voor gemeenten; omzien naar elkaar heeft een positief effect op de gezondheid van mensen waardoor minder mensen een beroep zullen doen op de WMO.

·         Tegengaan van eenzaamheid, met name wanneer mensen hun partner verliezen. Al wonen de kinderen of familie in de buurt toch veel mensen zich vaak eenzaam. In het document ‘Cijfers & feiten van het sociaal domein in de gemeente Wierden’ staat dat ongeveer een derde van de volwassen Wierdenaren aangeeft matig of ernstig eenzaam te zijn. Van de 75-plussers is dit bijna de helft.


We hebben een opsomming gegeven van de vele locaties voor een woonhof die in de gesprekken met de gebiedsregisseur de revue zijn gepasseerd. De uiteindelijke conclusie is dat het Zuidbroek en het Zenderink, op kortere termijn de meest geschikte locaties zijn voor het ontwikkelen van een woonhof. Deze grond heeft al als bestemming wonen. De wethouder heeft ons aangeraden om eerst verder te praten over deze locaties en dan een plan te gaan maken om duurzaam (circulair) te gaan bouwen. 

Toch blijven we ook onze ogen en oren openhouden voor andere locaties; ook in het buitengebied van Wierden. Daar kunt u ons bij helpen. Wanneer u denkt dat een locatie beschikbaar is/komt dan horen we dat graag van u.      


LEESTIPS

* Heeft u op onze site al het nieuwsbericht over een woonhof in het buitengebied gelezen? Wanneer u hierover enthousiast (bent) geraakt laat het dan weten aan Miranda Scheffer: 06-54341621.

U kunt het lezen op onze site via deze link:

https://hofketewierden.nl/nieuws-hofke-te-wierden/een-woonhof-in-het-buitengebied-van-wierden/

* In het weekblad ‘De Driehoek’ hebben we regelmatig een column waarin leden van onze vereniging iets vertellen over hun droom om te wonen in een hofje in Wierden. Aanbevolen! Deze week: EVEN DROMEN

U kunt het lezen via deze link:

https://www.dedriehoek.net/reader/75838/1591305/even-dromen


 Namens het bestuur van de vereniging Hôfke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

email: info@hofketewierden.nl

internet: www.hofketewierden.nl

Nieuwsbrief no. 20-05

Samen bouwen, natuurlijk!    


Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Het is alweer even geleden dat u onze vorige nieuwsbrief van eind september heeft ontvangen. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt welke acties onze vereniging de afgelopen periode heeft ondernomen om een woonhof in Wierden te realiseren. Met deze nieuwsbrief praten we u bij.    


Over onze vereniging Hôfke te Wierden

We willen u eerst hartelijk bedanken voor de vele positieve reacties die we hebben ontvangen op de oproep om lid te worden of als belangstellende de ontwikkelingen te volgen. Op dit moment telt onze vereniging 34 betalende leden (18 huishouden). Als belangstellende hebben 24 mensen zich aangemeld.

We willen u ook bedanken voor het invullen van het woonwensenformulier. Dit helpt ons echt in de gesprekken die we voeren over locaties voor een woonhof; Samen staan we sterk!

In deze Corona periode kunnen we geen bijeenkomsten organiseren om meer mensen enthousiast te maken voor onze plannen. Daarom communiceren we nu veel via de media.

U heeft vast wel onze bijdrage gezien aan de Woonwijzer in De Wiezer van 10 november.

Binnenkort komt er met regelmaat een vaste, herkenbare column in De Driehoek. Daarbij wordt de lezer op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen.

Verder werken we aan verbeteringen van onze website en Facebookpagina.

En heeft u ons nieuwe logo al gezien?      

Gesprekken over locaties voor een woonhof

In ons dichtbevolkte landje moeten we ervoor waken dat de grond op de juiste wijze wordt gebruikt om te wonen, werken en te recreëren. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat het vinden van locaties voor een woonhof veel tijd en geduld vraagt en niet elke locatie voldoet aan onze wensen.

Ons doel is het realiseren van één of meerdere hofjes woonhofjes in Wierden en omgeving. Dit doel biedt ruimte om ons breed te oriënteren in onze zoektocht naar geschikte locaties.

Hieronder een opsomming welke acties we hebben ondernomen:

* We zijn in gesprek met een projectontwikkelaar en de gemeente Wierden over locaties in het Zuidbroek. Dit noemen we als eerste omdat de meeste leden er de voorkeur aan geven om te wonen in een buitenwijk op niet de grote afstand van het centrum.

* We hebben contact gezocht met de projectontwikkelaar die in bezit is van de grond waar vroeger slagerij Roelofs was gevestigd; hoek Nijverdalsestraat / De Marke. Dit is een klein kavel dichtbij het centrum van Wierden.

* Om een woonhof in het buitengebied onder de aandacht te brengen hebben we gesproken met een erfcoach van de gemeente Wierden. Een erfcoach helpt ondernemers in het buitengebied (w.o. boeren) na te denken over de toekomst van hun erf. Een woonerf (erfdelen) is dan misschien een mogelijkheid.

* We zijn in gesprek met een ontwikkelaar van het Zenderink. De woningen die hier gebouwd gaan worden zijn levensloopgeschikt. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze woningen in een hofje te groeperen.

U bent weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

We gaan door, ondanks de beperkingen die Corona ons oplegt.
Zo hebben we op 9 december een digitale vergadering met de wethouder en de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente Wierden over hierboven genoemde locaties.    


Met vriendelijke groet,
 
Vereniging Hôfke te Wierden
 Anneke, Heino, Jan, Gert
 
Adviseurs:Ton van Wijck en Theo de Putter.  

Nieuwsbrief no. 20-04

27-09-2020

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden, 

Onze vereniging Hôfke te Wierden

U heeft in de vorige mail kunnen lezen dat we nu een officiële vereniging zijn met rechtsbevoegdheid. In de contacten die we de laatste tijd hebben gehad met de gemeente Wierden, projectontwikkelaars en andere partijen merken we dat we serieus worden genomen.  

De artikelen in de plaatselijke media hebben gezorgd voor meer naamsbekendheid. 

Ook u kunt hieraan bijdragen door erover te praten met familie, vrienden, kennissen en buren. Hoe meer mensen zeggen dit te willen, hoe sneller een woonhof in Wierden kan worden gerealiseerd.

Een vereniging heeft alleen bestaansrecht als er leden zijn 

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat u binnenkort een uitnodiging zou krijgen voor een oprichtingsvergadering. We hebben helaas nog te maken met de regels rondom Corona die nog steeds van kracht zijn. Dit betekent dat we geen grote bijeenkomsten voor alle belangstellenden kunnen organiseren. Vandaar dat we kiezen voor een digitale aanmelding. 

Inschrijven als lid van onze Vereniging

We zijn blij dat verscheidene mensen al hebben toegezegd lid van onze vereniging te worden. Dat heeft ons extra gestimuleerd om de stap te zetten naar het oprichten van de vereniging Hôfke te Wierden. 

U kunt zich aanmelden als lid door op de link https://hofketewierden.nl/aanmelden als lid te drukken en de gevraagde gegevens in te vullen. 

Of ga naar onze website https://hofketewierden.nl.

Vergeet niet om het lidmaatschapsgeld over te maken naar onze bankrekening

NL71 RABO 0358 6232 00 t.n.v. Hôfke te Wierden.

Misschien vraag u zich af wat de voordelen zijn van het lidmaatschap. Hieronder een puntsgewijze opsomming:

– U wordt per huishouden lid van onze vereniging. Dat betekent dat u stemrecht heeft. Dus de leden nemen uiteindelijk de besluiten over de koers van de vereniging, de hoogte van de contributie, mogelijke locaties, een statutenwijziging, besteding van gelden.

– Uw naam wordt op een lijst geplaatst. Hoe hoger op de lijst, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning in één van de hofjes.

– Een algemeen maatschappelijk belang is dat u actief meewerkt aan de doorstroming op de woningmarkt.  

Woonwensen

In het aanmeldingsformulier kunt u ook uw woonwensen kenbaar maken. Het is van belang dat u deze invult zodat we bij het zoeken naar een geschikte locatie en in de gesprekken hierover met de gemeente en andere partijen uw wensen kunnen meenemen.

En verder……

– wordt er hard gewerkt aan de inrichting en invulling van onze website https://hofketewierden.nl

– oriënteren we ons op een passend logo.

– laten we kaartjes maken om uit delen aan partijen waarmee we in gesprek zijn.

– merken we dat de gemeente Wierden, vanuit de Woonvisie, echt met ons meedenkt en zoekt naar geschikte locaties.

– heeft de gemeente Wierden grondposities die ze beschikbaar willen stellen voor een woonhof(je).

– zijn we in gesprek met verschillende projectontwikkelaars, grondeigenaren en makelaars.

– hebben we een ruimte gevonden waar we, op gepaste afstand, met onze toekomstige leden kunnen samenkomen.

-heeft u vragen, stel die via Contact.

We hopen u gauw te kunnen uitnodigen voor een eerste ledenvergadering want we hebben samen iets te vieren!

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden

Anneke, Gert, Heino, Jan.

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief no. 20-03

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

De vakantieperiode is in onze regio al weer voorbij. We hopen dat u er op uw eigen wijze van hebt kunnen genieten. 

Als regiegroep hebben we de afgelopen weken ook gebruikt om verdere stappen te zetten om tot oprichting van onze vereniging te komen. 

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat donderdagmiddag, 20 augustus, op het kantoor van Van Goor & Schuurman notarissen de officiële akte tot oprichting van onze vereniging wordt getekend door Heino Denneman en Jan Buijse. 

De Vereniging Hôfke te Wierden is dan een feit!

De goede lezer heeft inmiddels al wel gezien dat de naam van de Vereniging iets is vereenvoudigd. Het was ’t Hôfke te Wierden. Met name de ‘t maakt de naam nodeloos ingewikkeld, vandaar dat we die hebben weggelaten. Een andere reden is dat de ‘t oproept dat er sprake is van één hofje en in onze doelstelling staat dat we gericht zijn opéén of meerdere woonhofjes. Verder moest er textueel nog wat worden aangepast. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een oprichtingsvergadering.

In deze bijeenkomst zal er een bestuur worden gekozen en kunt u zich opgeven als lid van onze vereniging. We vertrouwen er op dat iedereen die lid wil worden op deze vergadering aanwezig is. We zullen erop toezien dat de locatie genoeg ruimte biedt om met inachtneming van de 1,5m elkaar te ontmoeten.

Verder willen we met u de laatste ontwikkelingen delen over mogelijke locaties voor een hofje. 

Via de media gebruiken we nog steeds de site www.aandeweuste.nl

Dit zal de komende weken worden aangepast door een koppeling naar onze nieuwe website: hofketewierden.nl

Daar hoort dan ook een nieuw emailadres bij: info@hofketewierden.nl

Kortom, we houden u op hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen. 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden i.o

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief no. 20-02

Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In de laatste nieuwsbrief van mei hebben we u geschreven dat we, ondanks de beperkingen door Corona, stappen hebben genomen om tot oprichting van onze vereniging te komen. Omdat we daarin ook afhankelijk zijn van externe organisaties en de door beperkingen die er nog steeds zijn vanwege Corona hebben we nog geen afspraak kunnen maken met een notaris die een notariële akte moet opstellen. 

Het is nu vakantietijd maar we doen ons best om dit voor september te regelen. 

In de maand september is er ook een afspraak met de gemeente gepland om elkaar weer fysiek te ontmoeten waarbij we er van uit gaan dat dit weer mogelijk is binnen de gestelde Corona voorschriften. 

De afgelopen week is er wel een videogesprek geweest tussen de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente en een initiatiefnemer van onze vereniging n.a.v. een aantal eerder gestelde vragen over mogelijke locaties voor het wonen in een hofje in Wierden.  Een positief gesprek waarin de gebiedsregisseur duidelijk liet merken dat ze onderzoek had gedaan om de gestelde vragen te beantwoorden. Er zijn enkele locaties waar de gemeente mogelijkheden ziet om een hofje te kunnen realiseren. Zowel dichtbij het centrum van Wierden als ook op het Zuidbroek. 

In de eerstvolgende bijeenkomst voor alle leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden zullen we dit met u bespreken. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Deze avond zal dan ook de officiële oprichtingsvergadering van onze vereniging zijn. 

Van harte welkom heten wij onze nieuwe toekomstige leden/belangstellenden die zich afgelopen tijd bij onze vereniging in oprichting hebben ingeschreven.

Vandaag is er ook een artikel in de Tubantia verschenen over ons initiatief.

Toch is het vaak zo dat de beste werving de mond-tot-mond reclame is. Dus aan u de vraag om anderen enthousiast te maken over anders wonen voor ouderen in onze mooie gemeente Wierden! 

Opgave kan via ons emailadres: hofketewierden@outlook.com

Of via contactformulier van onze website: https://www.aandeweuste.nl/contact/

Rest ons als laatste u een fijne vakantieperiode toe te wensen in deze periode van anderhalve meter.

Pas goed op uzelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief versie 20-01

Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In deze bijzondere tijd ervaren we dat activiteiten stil vallen of worden uitgesteld. Toch wordt er door veel mensen thuis hard gewerkt onder vaak moeilijkere omstandigheden en wordt er ook achter de schermen veel werk verzet. Dat laatste geldt ook voor ons, als initiatiefnemers, om tot oprichting van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden te komen als vervolg op het plan ‘Aan de Weuste’.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kun je alleen oprichten met een notariële akte en hier zijn kosten aan verbonden. Als vereniging beschik je pas over een financiële middelen als er contributie wordt geïnd. Dus we zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om subsidie te krijgen voor het oprichten van onze vereniging ’t Hôfke te Wierden. 

Nu was het project ‘Aan de Weuste’ al aangemeld bij de ‘Twentse Noabers’. 

Daar hebben we een aanvraag gedaan en 800 euro gekregen uit het Twentse Noabers Fonds om onze vereniging op te richten, in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, een website te ontwikkelen, te promoten enz.  

Daar zijn we heel blij mee! 

Wil je meer weten over de Twentse Noabers kijk dan eens op hun website: https://www.twentsenoabersfonds.nl/

En over Twentse Noabers Fonds: https://www.twentsenoabers.nl

Nu kunnen we verder en verwachten dat we u voor de zomervakantie kunnen mededelen dat onze Vereniging ’t Hôfke te Wierden een feit is. We nodigen u dan, na de zomervakantie, uit voor een oprichtingsvergadering.

Er staat voor 10 juni een overleg gepland met de gemeente. Als dit doorgaat zullen we u informeren over de uitkomst.

Fijn dat al een flink aantal mensen zich als toekomstig lid heeft gemeld! 

Samen kunnen we meer bereiken ten aanzien van woonwensen en woonvormen. Misschien kent u mensen die, mogelijk, ook lid willen worden.

Dat kan via emailadres: hofketewierden@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

© 2021

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑