Categorie: Nieuwsbrief

Nieuwsbrief no. 20-05

Samen bouwen, natuurlijk!    


Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Het is alweer even geleden dat u onze vorige nieuwsbrief van eind september heeft ontvangen. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt welke acties onze vereniging de afgelopen periode heeft ondernomen om een woonhof in Wierden te realiseren. Met deze nieuwsbrief praten we u bij.    


Over onze vereniging Hôfke te Wierden

We willen u eerst hartelijk bedanken voor de vele positieve reacties die we hebben ontvangen op de oproep om lid te worden of als belangstellende de ontwikkelingen te volgen. Op dit moment telt onze vereniging 34 betalende leden (18 huishouden). Als belangstellende hebben 24 mensen zich aangemeld.

We willen u ook bedanken voor het invullen van het woonwensenformulier. Dit helpt ons echt in de gesprekken die we voeren over locaties voor een woonhof; Samen staan we sterk!

In deze Corona periode kunnen we geen bijeenkomsten organiseren om meer mensen enthousiast te maken voor onze plannen. Daarom communiceren we nu veel via de media.

U heeft vast wel onze bijdrage gezien aan de Woonwijzer in De Wiezer van 10 november.

Binnenkort komt er met regelmaat een vaste, herkenbare column in De Driehoek. Daarbij wordt de lezer op de hoogte gehouden van onze ontwikkelingen.

Verder werken we aan verbeteringen van onze website en Facebookpagina.

En heeft u ons nieuwe logo al gezien?      

Gesprekken over locaties voor een woonhof

In ons dichtbevolkte landje moeten we ervoor waken dat de grond op de juiste wijze wordt gebruikt om te wonen, werken en te recreëren. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat het vinden van locaties voor een woonhof veel tijd en geduld vraagt en niet elke locatie voldoet aan onze wensen.

Ons doel is het realiseren van één of meerdere hofjes woonhofjes in Wierden en omgeving. Dit doel biedt ruimte om ons breed te oriënteren in onze zoektocht naar geschikte locaties.

Hieronder een opsomming welke acties we hebben ondernomen:

* We zijn in gesprek met een projectontwikkelaar en de gemeente Wierden over locaties in het Zuidbroek. Dit noemen we als eerste omdat de meeste leden er de voorkeur aan geven om te wonen in een buitenwijk op niet de grote afstand van het centrum.

* We hebben contact gezocht met de projectontwikkelaar die in bezit is van de grond waar vroeger slagerij Roelofs was gevestigd; hoek Nijverdalsestraat / De Marke. Dit is een klein kavel dichtbij het centrum van Wierden.

* Om een woonhof in het buitengebied onder de aandacht te brengen hebben we gesproken met een erfcoach van de gemeente Wierden. Een erfcoach helpt ondernemers in het buitengebied (w.o. boeren) na te denken over de toekomst van hun erf. Een woonerf (erfdelen) is dan misschien een mogelijkheid.

* We zijn in gesprek met een ontwikkelaar van het Zenderink. De woningen die hier gebouwd gaan worden zijn levensloopgeschikt. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze woningen in een hofje te groeperen.

U bent weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

We gaan door, ondanks de beperkingen die Corona ons oplegt.
Zo hebben we op 9 december een digitale vergadering met de wethouder en de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente Wierden over hierboven genoemde locaties.    


Met vriendelijke groet,
 
Vereniging Hôfke te Wierden
 Anneke, Heino, Jan, Gert
 
Adviseurs:Ton van Wijck en Theo de Putter.  

Nieuwsbrief no. 20-04

27-09-2020

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden, 

Onze vereniging Hôfke te Wierden

U heeft in de vorige mail kunnen lezen dat we nu een officiële vereniging zijn met rechtsbevoegdheid. In de contacten die we de laatste tijd hebben gehad met de gemeente Wierden, projectontwikkelaars en andere partijen merken we dat we serieus worden genomen.  

De artikelen in de plaatselijke media hebben gezorgd voor meer naamsbekendheid. 

Ook u kunt hieraan bijdragen door erover te praten met familie, vrienden, kennissen en buren. Hoe meer mensen zeggen dit te willen, hoe sneller een woonhof in Wierden kan worden gerealiseerd.

Een vereniging heeft alleen bestaansrecht als er leden zijn 

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat u binnenkort een uitnodiging zou krijgen voor een oprichtingsvergadering. We hebben helaas nog te maken met de regels rondom Corona die nog steeds van kracht zijn. Dit betekent dat we geen grote bijeenkomsten voor alle belangstellenden kunnen organiseren. Vandaar dat we kiezen voor een digitale aanmelding. 

Inschrijven als lid van onze Vereniging

We zijn blij dat verscheidene mensen al hebben toegezegd lid van onze vereniging te worden. Dat heeft ons extra gestimuleerd om de stap te zetten naar het oprichten van de vereniging Hôfke te Wierden. 

U kunt zich aanmelden als lid door op de link https://hofketewierden.nl/aanmelden als lid te drukken en de gevraagde gegevens in te vullen. 

Of ga naar onze website https://hofketewierden.nl.

Vergeet niet om het lidmaatschapsgeld over te maken naar onze bankrekening

NL71 RABO 0358 6232 00 t.n.v. Hôfke te Wierden.

Misschien vraag u zich af wat de voordelen zijn van het lidmaatschap. Hieronder een puntsgewijze opsomming:

– U wordt per huishouden lid van onze vereniging. Dat betekent dat u stemrecht heeft. Dus de leden nemen uiteindelijk de besluiten over de koers van de vereniging, de hoogte van de contributie, mogelijke locaties, een statutenwijziging, besteding van gelden.

– Uw naam wordt op een lijst geplaatst. Hoe hoger op de lijst, hoe eerder u in aanmerking komt voor een woning in één van de hofjes.

– Een algemeen maatschappelijk belang is dat u actief meewerkt aan de doorstroming op de woningmarkt.  

Woonwensen

In het aanmeldingsformulier kunt u ook uw woonwensen kenbaar maken. Het is van belang dat u deze invult zodat we bij het zoeken naar een geschikte locatie en in de gesprekken hierover met de gemeente en andere partijen uw wensen kunnen meenemen.

En verder……

– wordt er hard gewerkt aan de inrichting en invulling van onze website https://hofketewierden.nl

– oriënteren we ons op een passend logo.

– laten we kaartjes maken om uit delen aan partijen waarmee we in gesprek zijn.

– merken we dat de gemeente Wierden, vanuit de Woonvisie, echt met ons meedenkt en zoekt naar geschikte locaties.

– heeft de gemeente Wierden grondposities die ze beschikbaar willen stellen voor een woonhof(je).

– zijn we in gesprek met verschillende projectontwikkelaars, grondeigenaren en makelaars.

– hebben we een ruimte gevonden waar we, op gepaste afstand, met onze toekomstige leden kunnen samenkomen.

-heeft u vragen, stel die via Contact.

We hopen u gauw te kunnen uitnodigen voor een eerste ledenvergadering want we hebben samen iets te vieren!

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden

Anneke, Gert, Heino, Jan.

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief no. 20-03

Aan de toekomstige leden van de Vereniging Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

De vakantieperiode is in onze regio al weer voorbij. We hopen dat u er op uw eigen wijze van hebt kunnen genieten. 

Als regiegroep hebben we de afgelopen weken ook gebruikt om verdere stappen te zetten om tot oprichting van onze vereniging te komen. 

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat donderdagmiddag, 20 augustus, op het kantoor van Van Goor & Schuurman notarissen de officiële akte tot oprichting van onze vereniging wordt getekend door Heino Denneman en Jan Buijse. 

De Vereniging Hôfke te Wierden is dan een feit!

De goede lezer heeft inmiddels al wel gezien dat de naam van de Vereniging iets is vereenvoudigd. Het was ’t Hôfke te Wierden. Met name de ‘t maakt de naam nodeloos ingewikkeld, vandaar dat we die hebben weggelaten. Een andere reden is dat de ‘t oproept dat er sprake is van één hofje en in onze doelstelling staat dat we gericht zijn opéén of meerdere woonhofjes. Verder moest er textueel nog wat worden aangepast. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een oprichtingsvergadering.

In deze bijeenkomst zal er een bestuur worden gekozen en kunt u zich opgeven als lid van onze vereniging. We vertrouwen er op dat iedereen die lid wil worden op deze vergadering aanwezig is. We zullen erop toezien dat de locatie genoeg ruimte biedt om met inachtneming van de 1,5m elkaar te ontmoeten.

Verder willen we met u de laatste ontwikkelingen delen over mogelijke locaties voor een hofje. 

Via de media gebruiken we nog steeds de site www.aandeweuste.nl

Dit zal de komende weken worden aangepast door een koppeling naar onze nieuwe website: hofketewierden.nl

Daar hoort dan ook een nieuw emailadres bij: info@hofketewierden.nl

Kortom, we houden u op hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen. 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Hôfke te Wierden i.o

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief no. 20-02

Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In de laatste nieuwsbrief van mei hebben we u geschreven dat we, ondanks de beperkingen door Corona, stappen hebben genomen om tot oprichting van onze vereniging te komen. Omdat we daarin ook afhankelijk zijn van externe organisaties en de door beperkingen die er nog steeds zijn vanwege Corona hebben we nog geen afspraak kunnen maken met een notaris die een notariële akte moet opstellen. 

Het is nu vakantietijd maar we doen ons best om dit voor september te regelen. 

In de maand september is er ook een afspraak met de gemeente gepland om elkaar weer fysiek te ontmoeten waarbij we er van uit gaan dat dit weer mogelijk is binnen de gestelde Corona voorschriften. 

De afgelopen week is er wel een videogesprek geweest tussen de gebiedsregisseur Wonen van de gemeente en een initiatiefnemer van onze vereniging n.a.v. een aantal eerder gestelde vragen over mogelijke locaties voor het wonen in een hofje in Wierden.  Een positief gesprek waarin de gebiedsregisseur duidelijk liet merken dat ze onderzoek had gedaan om de gestelde vragen te beantwoorden. Er zijn enkele locaties waar de gemeente mogelijkheden ziet om een hofje te kunnen realiseren. Zowel dichtbij het centrum van Wierden als ook op het Zuidbroek. 

In de eerstvolgende bijeenkomst voor alle leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden zullen we dit met u bespreken. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Deze avond zal dan ook de officiële oprichtingsvergadering van onze vereniging zijn. 

Van harte welkom heten wij onze nieuwe toekomstige leden/belangstellenden die zich afgelopen tijd bij onze vereniging in oprichting hebben ingeschreven.

Vandaag is er ook een artikel in de Tubantia verschenen over ons initiatief.

Toch is het vaak zo dat de beste werving de mond-tot-mond reclame is. Dus aan u de vraag om anderen enthousiast te maken over anders wonen voor ouderen in onze mooie gemeente Wierden! 

Opgave kan via ons emailadres: hofketewierden@outlook.com

Of via contactformulier van onze website: https://www.aandeweuste.nl/contact/

Rest ons als laatste u een fijne vakantieperiode toe te wensen in deze periode van anderhalve meter.

Pas goed op uzelf en op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

Nieuwsbrief versie 20-01

Aan de toekomstige leden van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o. en belangstellenden, 

In deze bijzondere tijd ervaren we dat activiteiten stil vallen of worden uitgesteld. Toch wordt er door veel mensen thuis hard gewerkt onder vaak moeilijkere omstandigheden en wordt er ook achter de schermen veel werk verzet. Dat laatste geldt ook voor ons, als initiatiefnemers, om tot oprichting van de Vereniging ’t Hôfke te Wierden te komen als vervolg op het plan ‘Aan de Weuste’.

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kun je alleen oprichten met een notariële akte en hier zijn kosten aan verbonden. Als vereniging beschik je pas over een financiële middelen als er contributie wordt geïnd. Dus we zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om subsidie te krijgen voor het oprichten van onze vereniging ’t Hôfke te Wierden. 

Nu was het project ‘Aan de Weuste’ al aangemeld bij de ‘Twentse Noabers’. 

Daar hebben we een aanvraag gedaan en 800 euro gekregen uit het Twentse Noabers Fonds om onze vereniging op te richten, in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, een website te ontwikkelen, te promoten enz.  

Daar zijn we heel blij mee! 

Wil je meer weten over de Twentse Noabers kijk dan eens op hun website: https://www.twentsenoabersfonds.nl/

En over Twentse Noabers Fonds: https://www.twentsenoabers.nl

Nu kunnen we verder en verwachten dat we u voor de zomervakantie kunnen mededelen dat onze Vereniging ’t Hôfke te Wierden een feit is. We nodigen u dan, na de zomervakantie, uit voor een oprichtingsvergadering.

Er staat voor 10 juni een overleg gepland met de gemeente. Als dit doorgaat zullen we u informeren over de uitkomst.

Fijn dat al een flink aantal mensen zich als toekomstig lid heeft gemeld! 

Samen kunnen we meer bereiken ten aanzien van woonwensen en woonvormen. Misschien kent u mensen die, mogelijk, ook lid willen worden.

Dat kan via emailadres: hofketewierden@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Vereniging ’t Hôfke te Wierden i.o.

Anneke, Heino en Jan

Adviseurs: Ton van Wijck, Theo de Putter en Gert Santema

© 2020

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑