Aan de leden van de Vereniging Hôfke te Wierden en belangstellenden,

Ons geduld wordt op de proef gesteld

Deze nieuwsbrief is gemaakt aan de keukentafel. Op zich is dat niet zo vreemd ware het niet dat het ook al de hele week mijn werkplek is want zoals zoveel mensen werk ik weer (gedeeltelijk) thuis. Er moesten weer verscherpte maatregelen worden genomen als gevolg van het hoge aantal Corona besmettingen; in het bijzonder in onze regio. Hierdoor worden (bouw)plannen en afspraken vertraagd. Het is een onzekere tijd en we kunnen elkaar nog steeds niet fysiek ontmoeten. Vergaderingen worden uitgesteld en plannen worden doorgeschoven. Het is lastig om met mensen via een beeldscherm te communiceren en afspraken te maken. 


Online overleg met de wethouder van de gemeente Wierden; Johan Coes

Onze afspraak van 9 december 2020 met de gebiedsregisseur Wonen en de wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden moest ook digitaal. Dit was een goed overleg maar toch heel anders, minder persoonlijk, dan een fysieke ontmoeting. Onze wethouder draagt het wonen in een hofje in Wierden een warm hart toe. Zeker in de vorm zoals ons dat voor ogen staat: levensloopbestendige, duurzaam gebouwde woningen voor ouderen en andere doelgroepen. Woningen die privacy bieden en met een gezamenlijke binnentuin om elkaar te kunnen ontmoeten. De gemeente Wierden heeft met name in het Zuidbroek en het Zenderink grondposities. Het nieuwe woningmarktonderzoek zal moeten uitwijzen aan welke woningen behoefte is in de gemeente Wierden en is richtinggevend voor wat er gebouwd gaat worden. In de voorgaande jaren kwam elke keer naar voren dat er behoefte is aan kleinere woningen voor senioren en starters. Wij verwachten dat de uitkomst van het nieuwe woningmarktonderzoek niet anders zal zijn.

De wethouder vertelde ook dat de gemeente de woningbouw in een versnelling wil zetten maar dat ze daarbij afhankelijk is van de provincie. Landelijk zijn er ook allerlei initiatieven en stimuleringsregelingen om de doorstroming van ouderen op de woningmarkt te bevorderen naar kleinere, duurzaam gebouwde woningen. 


We hebben ook nog eens onder de aandacht gebracht waarom een woonhof precies past binnen de woonagenda van de Gemeente Wierden.

In de lokale woonagenda 2018-2022 van de gemeente Wierden die aansluit op de Regionale Woonvisie Twente staat:

·         Zo veel mogelijk levensloopgeschikte woningen en het stimuleren van bouwpartijen hieraan bij te dragen.

·         Ruimte geven voor vormen van groepswonen waarbij mensen elkaar onderling kunnen bijstaan.

·         Ouderen willen graag een luxere kleine koopwoning (met tuin of ruim balkon).

·         Voor ouderen zijn ook huurwoningen nodig met ‘normale’ huur..

·         Ouderen in een gezinswoning moeten kunnen doorstromen.

·         Meer ruimte voor particuliere initiatieven (wonen en zorg).


In het rapport van 3 oktober 2019  van de gemeente ‘Actualisatie Woningmarktonderzoek 2019’ worden de volgende aanbevelingen gedaan:

·         Door de vergrijzing moet het woningbouwprogramma worden omgezet naar levensloopgeschikte woningen zoals hofjeswoningen.

·         Breng de doorstroming op de woningmarkt op gang anders bouw je voor leegstand van grotere (koop)woningen. Dus bouw meer betaalbaar en levensloopgeschikte woningen.

·         Bouw levensloopgeschikte woningen; niet te groot, gemakkelijk in onderhoud, geen groot perceel en bad- en slaapkamer op de begane grond.


Andere argumenten die pleiten voor het wonen in een hofje:

·         De WMO is een grote kostenpost voor gemeenten; omzien naar elkaar heeft een positief effect op de gezondheid van mensen waardoor minder mensen een beroep zullen doen op de WMO.

·         Tegengaan van eenzaamheid, met name wanneer mensen hun partner verliezen. Al wonen de kinderen of familie in de buurt toch veel mensen zich vaak eenzaam. In het document ‘Cijfers & feiten van het sociaal domein in de gemeente Wierden’ staat dat ongeveer een derde van de volwassen Wierdenaren aangeeft matig of ernstig eenzaam te zijn. Van de 75-plussers is dit bijna de helft.


We hebben een opsomming gegeven van de vele locaties voor een woonhof die in de gesprekken met de gebiedsregisseur de revue zijn gepasseerd. De uiteindelijke conclusie is dat het Zuidbroek en het Zenderink, op kortere termijn de meest geschikte locaties zijn voor het ontwikkelen van een woonhof. Deze grond heeft al als bestemming wonen. De wethouder heeft ons aangeraden om eerst verder te praten over deze locaties en dan een plan te gaan maken om duurzaam (circulair) te gaan bouwen. 

Toch blijven we ook onze ogen en oren openhouden voor andere locaties; ook in het buitengebied van Wierden. Daar kunt u ons bij helpen. Wanneer u denkt dat een locatie beschikbaar is/komt dan horen we dat graag van u.      


LEESTIPS

* Heeft u op onze site al het nieuwsbericht over een woonhof in het buitengebied gelezen? Wanneer u hierover enthousiast (bent) geraakt laat het dan weten aan Miranda Scheffer: 06-54341621.

U kunt het lezen op onze site via deze link:

https://hofketewierden.nl/nieuws-hofke-te-wierden/een-woonhof-in-het-buitengebied-van-wierden/

* In het weekblad ‘De Driehoek’ hebben we regelmatig een column waarin leden van onze vereniging iets vertellen over hun droom om te wonen in een hofje in Wierden. Aanbevolen! Deze week: EVEN DROMEN

U kunt het lezen via deze link:

https://www.dedriehoek.net/reader/75838/1591305/even-dromen


 Namens het bestuur van de vereniging Hôfke te Wierden,

Jan Buijse (voorzitter)

email: info@hofketewierden.nl

internet: www.hofketewierden.nl