Aan alle leden en belangstellenden van de vereniging Hôfke te Wierden.

Onrust


Oorlogen, natuurrampen en respectloos gedrag.
In de wereld, de natuur en mensen is veel onrust en het lijkt steeds erger te worden. We maken ons grote zorgen en voelen onmacht. Ook in de bouwwereld is er onrust. Prijzen van bouwmaterialen blijven hoog evenals de grondprijzen. Er is een tekort aan bouwvakkers en de loonkosten stijgen. Woningbouwprojecten worden stilgelegd omdat woningen, met name voor starters, onbetaalbaar zijn geworden en de woningnood wordt alleen maar groter. Daar komt de stijgende hypotheekrente nog bij. Al met al een somber beeld voor de toekomst. Toch biedt dit ook kansen voor de toekomst. Steeds meer bouwers zoeken nu naar andere mogelijkheden om huizen te bouwen. Zo komen er steeds meer woningen die (deels) in fabriekshallen worden gemaakt met behulp van computergestuurde machines om daarna op de bouwplaats in elkaar te worden gezet. Er kan zo sneller en efficiënter worden gebouwd en er is minder menskracht nodig. Er is veel minder bouwafval en er wordt met lichtere, vaak natuurlijke, materialen gebouwd zoals hout.


Verkoop van hofwoningen in Zuidbroek is gestart!


We kijken, als bestuur, terug op een goed bezochte informatieavond op 22 juni 2023 over de realisatie van een woonhofje van 10 woningen in het Zuidbroek van Wierden. Wat mooi dat ons initiatief in deze onrustige tijd toch van de grond gaat komen!
De woningen staan nu in de verkoop bij Plaggemars Makelaars in Wierden.
Op bijna alle woningen is al een optie genomen door belangstellenden zodat er binnenkort begonnen kan worden met de bouw door Haafkes Bouwondernemers uit Goor.
Ons eerste woonhofje in de gemeente Wierden. Een droom wordt werkelijkheid! Voor meer informatie zie: https://www.hofkewierden.nl/


We gaan door…..


We zouden ons kunnen voorstellen dat u denkt dat ons doel nu is bereikt maar niets is minder waar.
We blijven ons inzetten voor woonhofjes en woonvormen met levensloopbestendige betaalbare woningen of appartementen voor starters tot senioren waarbij privacy en noaberschap hand in hand gaan. Dat is onze missie en zo staat het in onze visie beschreven.
Het begint met het vinden van geschikte locaties. Hierover zijn we alweer in gesprek met de gemeente Wierden. We vragen u actief daarin mee te denken door ogen en oren goed open te houden en mogelijke locaties aan ons door te geven.


Werkgroep Noaberserf en tiny houses


Een mooi voorbeeld dat we door gaan met het zoeken naar geschikte locaties is onze werkgroep Noaberserf. Hierover is veel informatie te vinden op onze website https://hofketewierden.nl/ onder het kopje ‘noaberserf’ en in eerdere nieuwsbrieven.
Ook enkele jongeren hebben zich aangesloten bij onze vereniging. Zij maken zich sterk voor de realisatie van tiny houses in het buitengebied eventueel samen met de werkgroep ‘Noaberserf’.


Tot slot


We willen deze nieuwsbrief graag positief afsluiten. In de inleiding schreven dat we al dat bedreigingen die onrust veroorzaken vaak ook nieuwe kansen en mogelijkheden bieden voor de toekomst.


?????? Wist u dat bijvoorbeeld dat: ??????


– het aantal leden van onze vereniging nog steeds groeit?
– de gemeente Wierden onlangs een verordening doelgroepen woningbouw heeft opgesteld waarin expliciet is opgenomen dat er betaalbare woningen moeten worden gebouwd?
– de gemeente Wierden inzet op vormen van geclusterd wonen zoals hofjes?
– er door de gemeenteraad een dringend verzoek is gedaan aan het college van B&W om te onderzoeken welke mogelijkheden er in de gemeente Wierden zijn voor erfdelen?
– de gemeente Wierden steeds meer inzet op participatie van burgers (meedenken en meedoen) en burgerinitiatieven? Onze vereniging wordt zelfs vermeld in de lokale woonagenda 2022-2026.
– er actief wordt ingezet op toekomstbestendig bouwen; levensloopbestendige woningen die circulair en/of klimaat adaptief worden gebouwd (innovatieve woonconcepten)?


De wil is er wel, van onze kant en van de gemeente Wierden. Nu woorden gaan omzetten in daden! Dat het kan bewijst ons woonhofje op het Zuidbroek. Een mooi plan waar we samen trots op zijn!


Met vriendelijke groet van het bestuur van de vereniging Hofke te Wierden,

Jan Hobert
Heino Denneman
Anneke Doornbos
Douwe Baas
Jan Buijse