Wat gaat de tijd toch snel


Tot mijn grote schrik zag ik (Jan Buijse) dat de vorige nieuwsbrief dateerde van april 2022. De bedoeling is om minstens elk kwartaal een nieuwsbrief te schrijven voor de leden van onze vereniging. Is er dan niets te melden? Jazeker, heel veel zelfs en daar zijn we als bestuur het laatste half jaar ook heel druk mee geweest, samen met de belangstellenden voor een woonhof in het Zuidbroek. In deze extra lange nieuwsbrief leest u hier meer over.


Terugblikken op 2022

Het einde van het jaar is een goed moment om eens terug te kijken of doelen zijn behaald en voorspellingen zijn uitgekomen. In de nieuwsbrief van januari 2022 heb ik een aantal positieve ontwikkelingen genoemd.

En jawel, de huizenprijzen zijn gezakt en de verwachting is dat ze nog verder zullen dalen. Bouwmaterialen zakken weliswaar langzaam in prijs of stabiliseren zich. Dat geldt met name voor de bouwmaterialen die weinig energie vragen zoals hout en andere natuurlijke materialen waarmee duurzaam kan worden gebouwd. De noodzakelijke Co2 reductie  en de stikstofcrisis vragen ook steeds meer om te bouwen met andere bouwmaterialen dan beton (vloeren, wanden en dakpannen) en staal. Steeds meer bouwers spelen hierop in.
 

Vanuit de overheid en politiek is er steeds meer aandacht voor nieuwe woonvormen voor 55-plussers om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Landelijk en lokaal worden initiatieven gesteund en komen tot uitvoering.

Onze eerste woonhof in de gemeente Wierden wordt steeds concreter en komt steeds dichterbij! Daarover hieronder meer.


Vooruitkijken naar 2023 

De realisatie van een woonhof op het Zuidbroek in Wierden!

Daarop lag de focus in het afgelopen jaar. De locatie is inmiddels definitief en ligt direct achter het Beekdalhuis. We willen de gemeente Wierden ervoor bedanken dat ze de mogelijkheid hebben geboden om een woonhofje te realiseren. In de periode van mei t/m september hebben we regelmatig met de betreffende ambtenaren van de gemeente om de tafel gezeten om te komen tot een woonhof naar onze wens en binnen de mogelijkheden van de woonvisie van de gemeente.

Zo worden er 10 ruime levensloopbestendige woningen gebouwd met een beukmaat van 8 meter en diepte van minimaal 10 meter; uit te breiden met 1,2 m of 2,4 m.

De woningen hebben allemaal een voordeur aan de zijde van de binnentuin; een plek om elkaar te kunnen ontmoeten. De achtertuinen grenzen aan de straatzijde; dit biedt veel privacy. Iedere woning krijgt een eigen carport in de achtertuin om de auto te parkeren.

Uiteindelijk is ons initiatief tot een woonhof opgenomen in het herziene bestemmingsplan deelgebied 3 van oktober 2022. Het voordeel hiervan is dat er voor ons als vereniging geen kosten aan verbonden zijn.

De planning is dat in het tweede kwartaal van 2023 de grond bouwrijp wordt gemaakt zodat er nog rond de periode zomervakantie de bouw kan starten.

Om kosten te besparen zijn we, als bestuur, op zoek gegaan naar bouwers die met ons een woonhof willen realiseren op het Zuidbroek te Wierden zoals we dat hierboven hebben beschreven. Daarbij vinden we het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met individuele wensen van de bewoners. Vier bouwers/aannemers hebben hun plan gepresenteerd en daaruit hebben de belangstellende leden er één gekozen. Met hem zijn verdere afspraken gemaakt om het concept verder uit te werken.

Enkele weken geleden hebben we een planpresentatie ontvangen met daarbij de technische omschrijving van de woningen en een eerst indicatie van de prijzen. Hierover gaan we verder met elkaar in gesprek in januari 2023.

Mocht uw belangstelling zijn gewekt voor dit project, neem dan contact op met ons. Er zijn nog woningen vrij!


Werkgroep Noaberserf Wierden

Zoals jullie weten hebben we binnen onze vereniging Hôfke te Wierden sinds begin 2022 een nieuwe werkgroep Noaberserf Wierden. In deze werkgroep zitten Bas Scheffer, Jasper Ottink, Gert Santema, Gert Hutten, Gerhard Kosters en Miranda Scheffer.

Onze werkgroep Noaberserf Wierden onderzoekt of een Noaberserf in het buitengebied van onze gemeente Wierden gerealiseerd kan worden. Hiervoor hebben we contact gezocht met de erfcoaches van de gemeente Wierden. De erfcoaches hebben connecties met een aantal boeren uit Notter Zuna en de werkgroep Wonen vanuit de coöperatie Notter Zuna.

Vanuit deze gesprekken is het idee ontstaan om een praatplaat idee Noaberserf Wierden te ontwerpen. Omdat we het idee visueel wilden maken hebben we in overleg met het bestuur een subsidie aanvraag ingediend bij de Provincie Overijssel en ontvangen bij het kennisplatform Twentse Noabers fonds van € 400. (https://www.twentsenoabersfonds.nl/)

Op 27 oktober jl hebben we met onze werkgroep Noaberserf Wierden en professioneel tekenaar Tessa van der Veer (http://www.verhelderendtekenen.nl/) een brainstormsessie idee Noaberserf Wierden georganiseerd bij het Kulturhus Irene in Notter. Hiervoor hebben we ook de boer, de erfcoach, de werkgroep Wonen vanuit coöperatie Notter Zuna (https://conz.nl/) en 2 bestuursleden van onze vereniging Hôfke te Wierden uitgenodigd.

De sessie is door ons allen als waardevol ervaren en heeft ook nieuwe inzichten opgeleverd. Een aantal deelnemers vertelden bijvoorbeeld dat de omgeving betrekken in een vroeg stadium cruciaal is en dat het de boer niet alleen gaat om het verdienmodel maar juist ook om het meedoen van nieuwkomers in het gebied. Boeren en burgers met elkaar in gesprek brengen doen we veel te weinig. We praten veelal over ipv met elkaar. Kortom; genoeg stof tot nadenken en het tekenen van het idee Noaberserf Wierden kon beginnen!

We hebben gekozen voor een stripverhaal. Het resultaat is hieronder te zien. Er is ook een logo ontworpen waarin we ons allen kunnen vinden.

In 2023 gaan we verder met het stripverhaal als praatplaat, het is immers een idee en zeker niet in beton gegoten. Wat zal 2023 ons brengen…….????? Namens de werkgroep Noaberserf Wierden, wensen wij jullie een goed uiteinde en een uitstekend nieuwjaar toe.


We gaan doorrrrr!

Nu we al zover zijn met de realisatie van een woonhof in Zuidbroek wordt ook de vraag gesteld of de vereniging dan ook ophoudt te bestaan. Zeker niet! Op onze website staat dat ons doel is het realiseren van kleinschalige projecten van levensloopbestendige woningen waar we elkaar voorthelpen als dat nodig is. We blijven in nauw contact met de gemeente Wierden om samen te onderzoeken op welke geschikte locaties er binnen de gemeente Wierden mogelijkheden zijn.

Zo bespreekt de gemeenteraad op 10 januari een plan van aanpak met focus op woningbouw voor de omgeving Tulpenstraat-Anjelierstraat (o.a. huidige brandweerkazerne). Een mooie plek voor een woonhof, dichtbij het centrum van Wierden met al zijn voorzieningen en winkels.


Op naar 2023

Zo, u bent weer helemaal bijgepraat. Tot slot wensen we u, als bestuur van de vereniging Hôfke te Wierden, een gezond en gelukkig 2023.

Jan Hobert

Anneke Doornbos

Heino Denneman

Douwe Baas

Jan Buijse